Studentizine

Studentizine 109

Prijs Karel Verleye voor eindwerken.

In 2004 reikte de Stichting Ryckevelde voor het eerst de Prijs Karel Verleye uit. Die bekroont eindwerken van studenten van Vlaamse universiteiten of hogescholen over de 'vergeten factoren' van het Europese eenwordingsproces of de relatie van Europa met de burger. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de sociale, culturele, educatieve, religieuze en ethische dimensie van de Europese samenwerking. Ook eindwerken die de relatie van de burger met Europa behandelen komen in aanmerking.
De laureaten van de eerste editie van de Prijs Karel Verleye zijn:
1. Stijn Rottiers, UA met "Een analyse van sociaal Europa, aangevuld met een casestudy van de Vlaamse zorgverzekering",
2. Roeland Vander Stappen, EHSAL met "De invloed van de European Round Table of Industrialists op de Lissabon-doelstelling 2010"
3. Björn Koopmans, UGent met "'Die Kunst des Möglichen' - Zwitserland en de Europese Unie: van toenadering naar toetreding" (inleiding - conclusie)
Studenten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, vernemen alle details in het wedstrijdreglement.
Om in aanmerking te komen moeten de eindwerken tegen 1 augustus bij de Stichting Ryckevelde toekomen. Het gaat om eindwerken die in de twee academiejaren voorafgaand aan 1 augustus zijn afgewerkt.

Input gevraagd voor wetenschappelijke communicatiesite.

De website Scienceineurope is een website die zich tot doel gesteld heeft de onderlinge communicatie tussen wetenschappers binnen de Europese gemeenschap te bevorderen.
Daartoe worden zoveel mogelijk links samengebracht over wetenschap, technologie en innovatie. De samenstellers roepen nu iedereen op om zoveel mogelijk nieuwe links te signaleren, zodat de verstrekte informatie zo gevarieerd mogelijk kan worden.

Studenten pleiten voor verlenging studieduur voor alle wetenschapsopleidingen.

Op 27 mei 2005 viel uiteindelijk de beslissing over het dossier van de verlenging van de universitaire wetenschapsopleidingen naar 5 jaar. We zijn, als studentenraad van de UGent, enerzijds opgetogen dat de Vlaamse Overheid ons eindelijk steunt in deze vraag, maar anderzijds ook verbouwereerd omdat die Vlaamse Overheid 2 basisopleidingen in de wetenschappen niet wil verlengen naar 5 jaar, met name informatica en geografie.
Sinds december vorig jaar ijveren de wetenschapsstudenten van alle Vlaamse universiteiten samen voor een verlenging van alle universitaire wetenschapsopleidingen naar 5 jaar. Zo tekenden meer dan 2000 studenten een petitie voor vijfjarige masters http://oor.scientica.be/petitie/ .
Het belangrijkste argument contra is dat deze opleidingen weinig doctoraatsstudenten hebben.
Uit navraag aan alle universiteiten blijkt dat dit niet het geval is. Aan de ene universiteit heeft informatica zelfs zeer veel doctorandi, elders werken ze aan de faculteit Ingenieurswetenschappen.
We vragen ons ook af wat het aantal doctoraatstudenten te maken heeft met de onderwijskwaliteit in een bachelor- en masteropleiding. Al de wetenschapsopleidingen hebben dezelfde noden! Alle wetenschapsopleidingen hebben zich verbreed in de bachelors en moeten dat 'inhalen' in de master.
Alle wetenschapsopleidingen in Europa en Wallonië zullen 5 jaar duren in het bachelor-master-systeem. Alle wetenschapsopleidingen willen constructief bijdragen aan een innoverende kenniseconomie.
De Gentse wetenschapsstudenten zijn tevreden over de stappen in de richting van een vijfjarige master, maar enkel indien die beslissing voor alle opleidingen doorgetrokken wordt. Bologna mag in Vlaanderen niet beginnen met een farce van formaat.
Wij hopen dat de Vlaamse Overheid haar beslissing consequent neemt en niet enkele richtingen uitsluit.
Ook het Leuvense LOKO en de VVS vragen een consequente invoering van een algemene verlenging, zonder uitzonderingen.

Opvoeding in 2 culturen.

Op zaterdag 11 juni organiseert Spirit in Antwerpen een open discussiedag over 'Opvoeding in 2 culturen'. Een studiedag en contactdag in één, zeg maar. Senator Fauzaya Talhaoui en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron willen die dag zo veel mogelijk mensen van zo veel mogelijk verschillende gemeenschappen rond de tafel krijgen. Om ervaringen te delen, om verzuchtingen over opvoedingsmoeilijkheden te ontdekken en om gezamenlijk een signaal te geven aan de overheid. Dit alles in een positieve en constructieve sfeer natuurlijk...
Wanneer? Zaterdag 11 juni, van 13u tot 17u.
Waar? Zaal De Stroming (ACW) in de Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
Voor wie? Voor ouders, jongeren, opvoeders, leerkrachten, vrijwilligers, onderzoekers, politici,... kortom, voor iedereen, voor u...
Deelname is gratis maar wel vooraf inschrijven graag! Dit kan via flip.deckers@spirit.be

Studenten tegen softwarepatenten.

Woensdag 25 mei voerden Vlaamse studenten en wetenschappers actie tegen softwarepatenten aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Leuven. Ze zijn gekant tegen een nieuwe richtlijn waarover binnenkort wordt gestemd in het Europese Parlement. "De grote bedrijven achter deze nieuwe richtlijn spelen het vuil." zegt Jonas De Meulenaere (algemeen coördinator van de actie), "Ze willen de nieuwe richtlijn laten voorkomen als een Europese harmonisatie, terwijl de toekomst van de Europese IT-sector op het spel staat". De Europese richtlijn zou patenten op zuiver software toelaten.
Vermits zowel voor het bekomen als voor het toepassen van patenten fors moet betaald worden, zullen innovatieve KMO's nog moeilijk kunnen opboksen tegen grote bedrijven.
Dit is slecht voor de concurrentie, en software die gebruik maakt van gepatenteerde methodes zal hierdoor significant duurder worden.
Een patent of octrooi is een tijdelijk monopolie op het gebruik van een nieuwe technologie, dat door de staat wordt toegekend aan de uitvinder. Sinds de invoering van patenten in de vorige eeuw, zijn wiskundige formules en softwarealgoritmen echter uitgesloten van patenten. "En dat is heel terecht, " zegt Prof. Demeyer (UA), "Patenten zijn simpelweg niet bruikbaar in de softwarewereld. Net zoals je auteurs geen monopolie kan geven op het gebruik van de flashback stijlfiguur, wordt programmeren onwerkbaar als je toelaat om softwarealgoritmen te patenteren."
Patenten op software zijn niet nodig om het werk van een programmeur te beschermen. Software wordt, net zoals literatuur, beschermd door het auteursrecht. Dat biedt bescherming tegen plagiaat en simpele 'copy-paste' van code, maar een andere programmeur kan gebruik maken van het idee dat geïmplementeerd is. Wanneer het achterliggende idee wel gepatenteerd kan worden, zoals in de Verenigde Staten, leidt dit tot patenten op de meest voor de hand liggend zaken.
Amazon heeft daar bijvoorbeeld een patent op het idee om via een klik een artikel online te bestellen. Een slechte Richtlijn laat ook in de Europese Unie patenten op triviale zaken toe.
Het voorstel voor Europese Richtlijn waartegen de actievoerders zich kanten werd in 2002 door de Europese Commissie ingediend. Bedoeling was duidelijkheid te scheppen over de patenteerbaarheid van software. Het Europese Octrooibureau (EOB) kent immers al jaren softwarepatenten toe, terwijl de Europese Patent Conventie dit expliciet verbiedt. In september 2003 heeft het Europese Parlement de Commissie teruggefloten: de voorgestelde Richtlijn werd uitgebreid geamendeerd en de niet-patenteerbaarheid van software stond er opnieuw in. De lobby van de softwaregiganten is er echter in geslaagd om via de Raad van Ministers een "gemeenschappelijk standpunt" aan de plenaire zitting voor te leggen. Dit standpunt is het meest extreme tot nu toe, en laat ondubbelzinnig patenten toe op alle vormen van software.
In juli is het opnieuw de beurt aan het Europese Parlement. Maar deze keer is er een grotere meerderheid vereist om de amendementen terug in het voorstel te plaatsen. Dominique Devriese (WINA Leuven): "Het is ongehoord hoe de Ministers het Europese Parlement en haar amendementen naar de vuilnisbak hebben verwezen. Onze Europarlementairen moeten nu duidelijk tonen dat Europa echt in handen is van het volk, en dat ze niet zomaar over zich heen laten lopen."
Wina Leuven, Ulyssis Leuven, VTK Leuven, Zeus Gent en Infogroep Brussel hebben zich verenigd met studenten aan de Universiteit Antwerpen om actie te voeren tegen softwarepatenten. VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten steunt de actie. De studenten krijgen de steun van medewerkers en professoren van het Departement Computerwetenschappen van de K.U.Leuven.

Aantal studenten lerarenopleiding in stijgende lijn

Het aantal studenten in de lerarenopleiding stijgt licht ten opzichte van vorig jaar. Op 1 februari 2005 volgden 19.360 studenten een lerarenopleiding. Op 1 februari 2004 waren dat er 19.141. Tussen 1 oktober 2004 en 1 februari 2005 haakte 2,5 % van de studenten van de lerarenopleiding af. De daling is het grootst bij de lerarenopleiding voor het lager onderwijs (- 5 %). Dat is een vergelijkbaar percentage met andere opleidingen en een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit academiejaar daalde het totaal aantal hogeschoolstudenten tussen 1 oktober en 1 februari met 2,28%.
Dat blijkt uit de tellingen die de afdeling Hogescholen elk jaar op 1 oktober en 1 februari uitvoert.

Cambridge gaat met de pet rond

De Universiteit van Cambridge viert in 2009 haar negenhonderdjarig bestaan. In dat kader start de Britse kennismastodont na deze zomer een langdurige campagne, die vooral gericht is op het inzamelen van geld. Traditioneel laat de universiteit zich financieel bijstaan door haar uitgebreide wereldwijde netwerk van alumni. Grote financiële tekorten hebben Cambridge echter doen besluiten de fondsenwerving nu ook nadrukkelijk te richten op het bedrijfsleven. De tekorten stegen vorig boekjaar tot een bedrag van 10,5 miljoen pond, een slordige 16 miljoen euro. De campagne gaat in september in Londen van start. (HOP)

BaMa-landen uitgebreid

De Europese Hoger Onderwijs Ruimte, de groep landen die hebben gezworen over te schakelen op het bachelor-master stelsel, is uitgebreid met vijf voormalige Sovjetrepublieken. Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn toegetreden tot het zogeheten Bolognaproces, dat in 1999 van start ging. Dit werd afgelopen weekend gevierd in de Noorse stad Bergen, waar de onderwijsministers van de inmiddels 45 leden tellende groep bijeenkwamen.

Vandenbroucke wil gelijke kansen in hoger onderwijs.

Op aandrang van onze onderwijsminister Frank Vandenbroucke werd in de slottekst van de conferentie van Bergen (zie vorig bericht) een stuk opgenomen over de sociale dimensie van het hoger onderwijs. Concreet wil de minister ervoor zorgen dat meer groepen toegang krijgen tot het hoger onderwijs en dat hun slaagkansen reëler worden.
In Vlaanderen is er vooral een probleem met allochtone studenten; ze schrijven zich amper in voor hoger onderwijs, en als ze dan toch starten, blijken hun slaagkansen beduidend lager te zijn dan gemiddeld. Amper één op vier studeert af, waar dat bij autochtonen vrijwel 50 procent is.
Concreet wil de minister daarom een gedeeltelijke koppeling met de financiering van de universiteiten en hogescholen voorzien. Die instellingen die duidelijke inspanningen doen in verband met gelijke kansen zouden daarvoor beloond kunnen worden in het kader van het nieuwe financieringssysteem voor het hoger onderwijs, dat binnen twee jaar rond zou moeten zijn. De uitdaging zal er echter in bestaan door “positieve discriminatie” van allochtonen geen discriminatie van modale jongeren in de hand te werken.

Generatie Z in opmars.

Ze genieten van rustige avonden thuis en beschouwen hun ouders als vrienden, eerder dan als oubollige en strenge autocraten die alleen maar hun eigen strenge opvoeding willen herhalen.
Na de nihilistische generatie X en de verwende generatie Y kondigt de Britse krant The Independent geboorte van generatie Z aan. En dat staat voor eerder conformistische, rustige en in vergelijking met hun doorgaans anarchistische ouders uiterst brave kinderen. De ‘Z’ komt overigens van ‘zedonisten’ , het absolute tegengestelde van hedonisten (Het hedonisme is een filosofie welke het zinnelijk genot als het belangrijkste beschouwt. Als grondlegger wordt Aristippus van Cyrene beschouwd).
Deze nieuwe generatie jongeren is helemaal niet op zoek naar roem, zoals haar voorgangers van de generatie Y of naar de drugs en wilde fuiven om de onzalige werkelijkheid te verteren en te vergeten zoals de X-generatie, maar wil een normaal gezin, een eigen zaak en denkt er zelfs niet aan tot het ochtendgloren te zuipen en te dansen.
Het zat er eigenlijk al een tijdje aan te komen. Met de regelmaat van een ontredderde koekoeksklok zijn de jongste jaren onderzoeken gepubliceerd die het einde van de tienerrebel aankondigen. Uit een onderzoek van de KU Leuven bleek in 2001 bijvoorbeeld nog dat de jeugd van tegenwoordig zich erg goed in z’n vel voelt en opvallend braaf en tevreden over het ouderlijke beleid is.
Bij het recentste onderzoek werden 500 jongeren tussen 17 en 24 ondervraagd. Slechts 5 procent gaf aan dat hun ouders ‘hen niet begrijpen’ terwijl meer dan de helft hun vader en moeder beschreef als ‘goede vrienden’. Als deze generatie evenwichtige tieners bij uitzondering toch eens down is, dan gaat 94 procent bij de ouders voor ‘een goed gesprek’. Minder dan 6 procent van de jongeren die nog thuis woonden zaten vol ongeduld te wachten om het ouderlijke nest te verlaten. Hard studeren is de beste weg naar succes, zo stelt een derde van de zedonisten en een op de vijf wil ooit graag een eigen zaak starten.
Hoewel ze weliswaar enigszins materialistisch ingesteld zijn, zijn ze ook onwaarschijnlijk realistisch. Ze kijken niet op naar roem en poen en verwachten zeker niet dat de gebraden duifjes hen in de mond zullen vliegen. Ze concentreren zich dan ook gedreven en vol overtuiging op hun studies.
Volgens experts die het zouden moeten kunnen weten, heeft het er allemaal mee te maken dat de generatie van de babyboomers hun kinderen helemaal anders zijn gaan opvoeden dan hoe ze zelf werden opgevoed. De ouderwetse autoritaire ouder-kindrelatie werd overboord gekieperd, en het kind werd behandeld als een volwaardig lid van het gezin. In die zin hebben de rebellen van vroeger uiteindelijk toch gewonnen, ze kregen wat ze wilden: ouders vol begrip. En nu zijn er dus ook jongeren vol begrip, wijsheid, kalmte en realiteitszin in opmars.
Maxine Frith voor “The Indepentent”

Leuvense studenten maken het verschil.

Bij de Leuvense rectorverkiezingen waren er uiteindelijk drie stemronden nodig om de opvolger van Oosterlinck uit te kiezen. Uiteindelijk werd het een erg nipte zege voor Marc Vervenne, die de verrassend sterk scorende Rik Torfs wist af te houden.
Na een eerste stemronde waren drie kandidaten overgebleven die naar de tweede stemming gingen, waar ze als volgt scoorden: prof. Marc Decramer met 331 stemmen, prof. Rik Torfs met 441 stemmen en prof. Marc Vervenne met 564 stemmen. Geen van de kandidaten wist een absolute meerderheid te scoren, waardoor een derde stemronde tussen de twee best scorende mededingers nodig was.
Daar kreeg prof. Rik Torfs 608 stemmen en prof. Marc Vervenne 628 stemmen, waardoor Marc Vervenne de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalde. Uiteindelijk bleken de 133 stemmen die de studenten mochten uitbrengen doorslaggevend. Bij de docenten scoorde Rik Torfs de meerderheid, maar de vrijwel unanieme stem van de studenten voor Vervenne deed de balans in zijn voordeel overhellen.
Meteen na zijn verkiezing maakte Marc Vervenne alvast duidelijk dat hij een heel andere koers wil gaan varen dan zijn voorganger, zo wil hij bijvoorbeeld veel meer aandacht besteden aan de kritische stemmen bij de beleidsvorming, en hecht hij bijzonder veel waarde aan het overleg met en de inspraak van de studenten. Daarmee ontkracht hij in feite al een beetje de populaire mening dat hij de kandidaat van de vorige rector, en diens verknochte navolger zou zijn.

Open doekje voor Offstage!

Voor alle studenten die een groep zoeken voor hun TD of evenement , typ dan eens WWW.OFFSTAGE.BE in je gangbare browser en maak een groep via onze site gelukkig met een plaatsje op jullie podium!
Zit je zelf in een band en wil je deel uitmaken van Offstage, registreer je dan snel en volledig gratis en maak je eigen bandpage op onze site aan. Vervolledig je page met foto’s, een kalender, een gastenboek, contactgegevens, playlist en alles wat een potentieel publiek maar nodig heeft om overtuigd te raken! Laat iedereen weten waar dat ze je kunnen vinden op offstage.be!
Ben je een geïnspireerd muziek reporter, maar vind je geen kanaal om je artikels op los te laten? Schrijf je dan snel in en vind meteen een geïnteresseerd publiek voor al je music minded artikels. Ook ons forum zet zijn virtuele poorten dag en nacht open voor alle liefhebbers, muzikanten, studenten, schrijvers, fotografen, nachtraven en dagkruipers die ook maar iets interesse hebben in het spelen of beluisteren van muziek. WWW.OFFSTAGE.BE is er voor iedereen!