Studentizine

Studentizine 11

Redactioneel.

Oorspronkelijk was voorzien géén Studentizine uit te brengen tijden de vakantieperiode, waar zouden we trouwens over gaan schrijven? Ondertussen hebben we onze plannen zo een klein beetje moeten herzien! Onze electronische periodiek kent veel meer bijval dan we hadden durven verhopen, en het aantal abonnees loopt verschrikkelijk snel op. Ook de reacties laten een soortgelijk beeld zien. Zo kwam ook de "horror vacui" voor een vakantie zonder Studentizine meermaals aan de orde in de reacties aan de redactie. Vermits we toch redelijk wat toevloed van informatie hebben, en al heel behoorlijk op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen binnen het academische en studentikoze wereldje (redactie@studentizine.be) , hebben we dan toch maar besloten om -met de regelmaat van een ontredderde koekkoeksklok- gewoon verder te werken aan de samenstelling van jullie Studentizine. Meer dan 15.000 lezers kan je toch niet (al is het maar tijdelijk) in de steek laten?

Tijdens de vakantie knutselen we dus lustig verder aan onze nieuwsbrief!

De redactie.

Studentenwerk.

In het vorige studentizine verscheen het artikel: "alle jobstudenten gelijk!". Maarten Brys van de vzw Jobwerking maakte er ons op attent dat een zetduiveltje geslopen was in het bedrag dat jobstudenten mogen verdienen, zonder hun fiscale kwalificatie als persoon ten laste in het gedrang te brengen. Het gaat wel degelijk om 79.066 Bef, en niet om 79.666!

Wie meer info wil over studentenjobs, de juridische en fiscale verplichtingen, implicaties en eventuele complicaties, kan steeds terecht op http://www.jobwerking.be

In 1999 werden er in Vlaanderen alleen 355.970 studentencontracten afgesloten. Met Wallonië en Brussel erbij, zijn in dat jaar 530.128 studentencontracten genoteerd. Iedereen die als student gaat werken, kan in de brochure "Studentenwerk, een berekend risico?!" nuttige tips vinden waarop in het bijzonder te letten bij het afsluiten van een contract. Die brochure is te vinden op de jobwerkingsite.

Svetimi-"ALIENS", internationaal musical jeugdproject.

Van 7 juli tot 5 augustus 2001, loopt in Kursenai, Litouwen, een initiatief, waarbij 30 jongeren uit 7 verschillende Europese landen, hun eigen Rockmusical zullen creëren. De titel verwijst naar het opzet (svetimi is Litouws voor vreemdelingen), op een kunstzinnige wijze opkomen voor democratie en tolerantie. Na een twintig dagen durende creatie-periode, zal de rockmusical worden opgevoerd in vijf Litouwse steden. De première zal life te volgen zijn op het internet www.skyle.lt/svetimi/

Voor België neemt DartA deel, Dienst Artistieke Activiteiten, Chirojeugd Vlaanderen.

Openluchtcantus 27 juli.

Op de Antwerpse Stadswaag wordt op 27 juli een openluchtcantus georganiseerd. Ideaal voor al diegenen die de routine niet willen kwijtraken in de aanloop naar het nieuwe acedemiejaar. Het eerste "Io Vivatje" wordt "aangestoken" om 19.00 uur, en om 23.00 uur worden de bewoners van de Stadswaag hun nachtrust gegund. Tussenin volop gelegenheid om je nieuwe radiale stembanden te testen, en alvast eens op te warmen tegen de start van het academiejaar..... Organisatie van Fanatica, met enkele andere clubs, en de horeca van de Stadswaag.

Een diploma is gezond.

Dat een goed diploma helpt bij het vinden van een goedbetaalde baan, wisten we al even, maar de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd aan de Londense University's Institute of Education, bracht nog meer heilzame effecten aan het licht. Zo bleken vooral de niet-economische voordelen van studeren alles behalve verwaarloosbaar. Mensen met een diplommeke op zak bleken een stevige portie psychologische, emotionele en fysieke voorsprong te hebben op hun niet gediplomeerde soortgenoten. Afgestudeerden lopen minder risico op depressies, zijn ambitieuzer en gezonder dan zij die voortijdig afhaakten. De afgestudeerden hebben blijkbaar geleerd om problemen op te lossen, en verwerken over het algemeen problemen als scheiding en weduwschap veel vlotter. Diplomahouders hebben een beter eigenbeeld, meer zelfvertrouwen, en een grotere emotionele flexibiliteit. Door de grote niet-economische voordelen wordt er ook een niet te versmaden economisch voordeel gegenereerd. Bovendien is ook gebleken dat mensen met een hogere opleiding, op latere leeftijd beduidend minder snel geestelijk aftakelen....

Leuvense studenten rijden nog vijf jaar gratis met de Lijn.

De studenten van KU Leuven, en die van de Leuvense hogescholen (KHL, Groep T en het Lemmensinstituut) zullen de volgende vijf jaar gratis met de bus kunnen rijden. De betrokken onderwijsinstellingen, de stad, en De Lijn, hebben terzake een overeenkomst - die een jaar onderbroken is geweest- met vijf jaar verlengd. Per academiejaar kost het gratis vervoer zo'n 0,44 miljoen €. In het laatste jaar werden in totaal 32.602 buspasjes uitgereikt aan Leuvense studenten.

Vrijstellingregeling ook versoepeld in hogescholen.

Naar analogie van de goedkeuring van de versoepelingsregeling voor universiteitsstudenten, door de Vlaamse Regering, kondigde Marleen Vanderpoorten ( Onderwijsminister Vlaamse Gemeen- schap) aan, snel werk te zullen maken van een versoepeling van de vrijstellingsregels voor hogeschoolstudenten. Zo zullen hogeschoolstudenten in de toekomst net als universiteitsstudenten niet langer examen dienen af te leggen voor alle vakken om een vrijstelling te krijgen. Een 12 op 20 zal steeds volstaan voor elk vak, om het eventueel te kunnen overdragen naar een bisjaar. Ook van het principe, dat voor alle opleidingsonderdelen een gemiddelde van 50 procent dient gehaald, zal worden afgestapt.

Studentenkamers tekort in Leuven?

Volgens de huisvestingsdienst van de KU Leuven dreigt in Leuven een schaarste te ontstaan aan studentenkamers. In het voorbije jaar was het reeds bijzonder moeilijk voor studenten om voor een kortere periode nog een kamer te vinden. Ook de stijging van de huurprijs (tot 8.489 frank per maand gemiddeld) is een aanwijzing terzake. Als mogelijke oorzaken wordt verwezen naar de verstrenging van de normen voor studentenkamers (in het kader van het kamerdecreet), en de politiek van de stad zelf, die het verbouwen van huizen tot studentenkamers ontraadt. In het licht van de dreigende schaarste, heeft de KUL concrete plannen om zelf het bestaande kameraanbod uit te breiden, en om de bestaande residenties grondig te vernieuwen. Op het ogenblik beschikt de universiteit zelf over een 3.500 kamers in eigen beheer, goed voor een marktaandeel van ongeveer 11 procent. Alleen de KUL telde vorig jaar reeds 19.474 kotstudenten.

De beschikbare reserve aan studentenkoten, verdient nauwelijks de naam kot, en zou zichzelf moeten aanprijzen onder de naam studentenkrot. In Gent en Antwerpen, is het overaanbod van een aantal jaren geleden verdwenen, maar is er nog niet echt sprake van schaarste. In Gent, net als in Leuven, beginnen echter wel hoe langer hoe meer studentencontracten te voorzien in twaalf betalende maanden, in plaats van de traditionele 10, wat in se een aanzienlijke verhoging van de huurprijs inhoudt. In Antwerpen plukken de studenten (en hun sponsorende ouders) de vruchten van het stedelijke politiereglement, dat reeds ruim voor het kamerdecreet, strenge normen voorschreef voor verhuurders van studentenkamers.

Vooral in Leuven en Gent zijn studenten al heel vroeg op jacht gegaan naar hun droomkot, zodat de meerderheid van de goede koten al verhuurd zijn.

Gelijksoortige examenresultaten bij blunderprof.

De studenten die bij "professor Gobelijn", in Gent, voltallig present gaven op het examen, eerste zit, tweede editie (zie het vorige Studentizine), hebben een score gehaald, die luidens de academische overheid, perfect in de lijn van de vorige jaren lag. De resultaten van het examen onderwijskunde, tweede eerste zit, waren zelfs een ietsje beter dan in de vorige jaren. Een paar weken extra zenuwen blijkt dus toch te lonen.......

Protocol tegen racisme voor jobstudenten in Sint-Truiden.

Alle jobstudenten die in de loop van deze zomer een vakantiejob aannemen in Sint-Truiden, moeten naast hun arbeidscontract ook een protocol ondertekenen tegen racisme en voor verdraagzaamheid. De jobstudenten zullen tijdens hun arbeidsperiode ook enkele uren dienen bij te springen in het asielcentrum in Bevingen, en moeten luisteren naar verhalen van oudstrijders. Het opzet is een idee van SP-burgemeester Ludwig Vandenhove, en wordt gesteund door Johan Leman, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Hoger onderwijs in België: grote onderscheiding in Oeso-rapport.

Zopas bracht de Oeso een nieuw rapport uit over het onderwijs: "Education at a glance 2001". Uit het rapport blijkt België zeer goed te scoren inzake het onderwijsniveau van de bevolking. In 1999 zou 34% van de 25- tot 34-jarigen minstens een diploma hoger onderwijs op zak hebben. Daarmee scoort in Europa alleen Finland beter, terwijl België op wereldniveau zo op de zesde plaats zou uitkomen. Gerekend over de bevolking tussen 25 en 64 jaar scoort Begië ook zeer goed; 26 procent met een diploma hoger onderwijs, ruim beter dan het gemiddelde van 22 procent, en ook beter dan onze traditioneel sterke buurlanden Duitsland (23%) en Nederland (22%). Gemiddeld studeert een Belg 18,5 jaar, ver boven het gemiddelde van 16,7 jaar. Voor wat betreft de budgetten die in ons land worden vrijgemaakt voor het onderwijs, vallen we dan weer in negatieve zin uit de toon. Het Oeso gemiddelde van 5,7% van het BNP is ruim hoger dan de 5% rond van het BNP dat wij besteden aan opleiding en onderwijs. De laatste jaren is er echter wel een inhaalbeweging merkbaar.

Fietstoelage voor studenten behoort tot de mogelijkheden.

Vlaams minister van Mobiliteit Stevaert acht het goed mogelijk dat er na de goedkeuring van het Lambermontakkoord kan worden gesproken over een "vergroening" van de fiscaliteit. Zo zouden gezinnen, waarvan de kinderen met de fiets naar school gaan, daarvoor kunnen beloond worden via de fiscaliteit. Stevaert verklaarde dat in een reactie op het voorstel van Perpetuum Mobile, de Gentse afdeling van de Fietsersbond. Die stelde een toelage van 2.340 frank per jaar voor, toe te kennen aan studerende jongeren tot 25 jaar die met de fiets naar school of hogeschool gaan. Dit bedrag staat voor een equivalent van de korting die jongeren uit dezelfde categorie genieten bij de openbare vervoersmaatschappijen. De minister is het voorstel genegen, maar ziet eerder een mogelijkheid om de rechtstreekse betoelaging te vervangen door een fiscaal voordeel van dezelfde grootte-orde. Hierdoor kan de kost door administratie laag gehouden worden.

De betoelaging zou op deze manier een logisch verlengde zijn van de kilometervergoeding die een werknemer krijgt wanneer hij zich bij zijn woon-werkverplaatsing bedient van een fiets.

Chaos in het Rits.

Bij het Rits, de Brusselse Hogeschool voor audiovisuele en dramatische kunsten en techniek, loopt momenteel een informatief onderzoek om na te gaan of het voorbije -woelige- academiejaar wel reglementair verlopen is. Dat werd bevestigd door het kabinet van Onderwijsminister Vanderpoorten. Ondertussen klagen de tweedejaarsstudenten een hele reeks onregelmatigheden aan, die hun oorsprong zouden vinden in de perikelen aan de top van het departement. In die studierichting heerst grote ontevredenheid over het chaotische verloop van het academiejaar. Volgens de studenten hebben protestacties en de voortdurende wisseling van departementshoofd ervoor gezorgd dat het academiejaar "niet echt volledig leek". In het begin van het academiejaar haalden de Rits-studenten al eens de pers, na hun ludieke protestactie in en rond de Brusselse Erasmushogeschool, het overkoepelend instituut, waar het Rits deel van uitmaakt. De begroting was toen goedgekeurd, maar de hogeschool vertikte het om de docenten aan te trekken, omdat dat te duur zou zijn. Het studentenprotest leverde toen alvast een voorlopig compromis op over de aanstelling van docenten. Het hele academiejaar verliep echter even rommelig als de start ervan, en tot maart lag het lesritme bijzonder laag. In het laatste trimester moesten dan opeens alle achterstallige lesuren en opdrachten worden ingehaald, wat niet bepaald garant staat voor een degelijke opleiding. De studenten maken zich nu ook nog eens extra zorgen, omdat op dit ogenblik nog niet duidelijk is welke studierichtingen in het volgende academiejaar zullen behouden blijven. Bijzonder frustrerend is wel, dat er voor film- en televisiestudies bijzonder weinig uitwijkmogelijkheden voorhanden zijn in Vlaanderen. De Morgen, 5 juli '01.

Butleropleiding als specialisatiejaar.

Vanaf het volgende academiejaar kunnen de studenten van de Brugse Hotelschool Ter Groene Poorte een specialisatiejaar volgen dat leidt tot de titel van Butler-intendant. De belangstelling blijkt alvast groot te zijn, want de hotelschool denkt nu reeds aan een inschrijvingsstop. De opleiding werd ingericht na een marktonderzoek bij hotelketens, cateringbedrijven en zelfstandige horeca-uitbaters. De opleiding zal in belangrijke mate bestaan uit stages, maar ook de talenkennis, evenementenbeheer, gastronomie en stijl, protocol en etiquette, cultuur en ethiek zullen uitgebreid aan bod komen. Niet alleen vanuit de horeca is de belangstelling groot voor hoog opgeleid, discreet "beheerspersoneel", maar ook vanuit de adel en de "haute finance" is de belangstelling voor kwaliteitsbutlers opnieuw groeiende. De keuze tussen horeca en de privé laat Ter Groene Poorte over aan hun afgestudeerden.

Toelatingsexamen geneeskunde op de Heizel.

Begin juli daagden 1.283 kandidaten op voor het toelatingsexamen geneeskunde op de Heizel. Ruim zes op tien van de ingeschrevenen waren meisjes. Uiteindelijk slaagde zowat een derde van de examinandi, een stijging met 2 procent tegen het vorige jaar. Opmerkelijk is wel dat de meerderheid van de geslaagden jongens zijn. Nederlanders die in ons land deelnemen scoren gemiddeld slechter dan Belgen. Ook tussen de Belgische provincies treden grote verschillen op inzake slaagpercentages. Absolute topprovincie is West-Vlaanderen, met liefst 42% geslaagde kandidaten.

Reclame op school, kan dat?

Op het ogenblik is een ontwerpdecreet in behandeling, dat ervoor moet zorgen dat reclame en sponsoring in het onderwijs mogelijk worden. Na protest van de Vlaamse Onderwijsraad, kant nu ook de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen zich tegen het voorstel. In de Verenigde staten is het al lang geen uitzondering meer dat studenten voor het begin van de les een "bericht van onze sponsor" te verwerken krijgen. De bedoeling van het decreet zou zijn om de financiële lasten voor de overheid te verlichten, door de sponsor- en reclame-inkomsten die de scholen zelf rechtstreeks zouden kunnen ontvangen. In technisch en beroepsonderwijs is er al veel langer sprake van een zekere vorm van sponsoring, door bedrijven die hoogtechnologisch materiaal ter beschikking stellen van de scholen, en eventueel ook opleiding voor het gebruik van de toestellen. De frisdrankautomaten zijn een andere vorm van "reclame" die al decennia lang in het onderwijs prominent aanwezig is. In het decreet wordt ernaar gestreefd een duidelijk kader te schetsen over wat kan én wat beslist niet kan. Het valt te verwachten dat over dit ontwerp nog stevig zal gediscussieerd worden.

Gentse universiteit wil windturbines.

De RUG wil in totaal drie windturbines van zo'n honderd meter hoogte plaatsen op de universiteitsterreinen van Melle, bij de E40. De turbines zouden jaarlijks zo'n 9 miljoen kWh electriciteit moeten opleveren, goed voor zo'n 20% van de totale electriciteitsbehoefte van de universiteit. Dat verantwoordt meteen ook de hoge kostprijs van om en nabij de honderd miljoen per turbine. Dit project kadert niet alleen in een rationaliseringsprogramma, maar evenzeer in het streven naar milieuvriendelijker werken. In het pakket milieumaatregelen wil de universiteit ook een groot rietveld inschakelen bij de zuivering van afvalwater. Op het ogenblik heeft de universiteit al twee kleinschaliger zuiveringsprojecten van die aard lopen.