Studentizine

Studentizine 118

Topoverleg voor praesidia.

Naar loffelijke gewoonte stelt Studiant vzw weerom een vademecum van de studentenclubs samen, het ultieme naslagwerk voor praesides. Normaal gezien zou ieder praesidium ondertussen moeten uitgenodigd zijn op de voorstelling van dit compendium, op 14 november aanstaande in de Cinema in Antwerpen. De lintenavond is enkel voor praesidiumleden toegankelijk, er zijn gratis vaten, verder bier en fris tegen 1 euro, pakken ambiance en massa’s praesidia om mee kennis te maken.
Is jouw praesidium echter door de mazen van het net geglipt, heeft het boze internet jullie uitnodiging verzwolgen? Neem dan als de wiedeweerga contact op met onze onevenaarbare Bianca, grootmeesteres van het vademecum!.
Vergeet vooral ook niet de gegevens van jullie club voor 1 november online toe te voegen. Jullie hebben normaliter al een login en password ontvangen, zoniet, contacteer Bianca!

Ingangsexamen tandarts? Afschaffen!

Alarmerende berichten over een nijpend tekort aan tandartsen haalden de voorbije weken meermaals het nieuws. Ook de commissie onderwijs van het Vlaams parlement toonde zich bezorgd over de cijfers. Vanuit verschillende hoeken werd en wordt minister van onderwijs Frank Vandenbroucke aangeraden het ingangsexamen tandarts af te schaffen.
De bespreking op de Vlaamse ministerraad van het zogenaamde ‘verzameldecreet hoger onderwijs’ vormt daartoe het uitgelezen moment. In dit decreet worden immers een aantal ‘dringende en noodzakelijke aanpassingen’ doorgevoerd in de hoger onderwijsregelgeving, oa. op het structuurdecreet van 2003 waarin de toelatingsproef is opgenomen. VVS, de Vlaamse Vereniging van studenten, eist dat de opschorting van dit onnodige en ondemocratische ingangsexamen wordt opgenomen in het minidecreet. Op basis van de reacties van de minister deze week in het Vlaams parlement, valt echter te vrezen dat hiervan geen sprake is…Een gemiste kans!
‘Het is weinig correct om harde conclusies te trekken op basis van gegevens over één lichting,’ verdedigt Vandenbroucke het ingangsexamen. ‘Het feit dat het contingent in een bepaald jaar niet gehaald werd, doet niets af aan het overaanbod dat in het verleden is opgebouwd en zegt evenmin iets over het al dan niet invullen van het contingent in de volgende jaren. Bovendien blijft het aantal inschrijvingen gestaag stijgen’. Ons inziens schort er heel wat aan deze argumentatie.
• het contingent van 84 werd sinds de invoering in 2002 slechts één maal overschreden, namelijk in het eerste jaar. De voorbije jaren bleef het aantal afgestudeerden echter sterk onder dat aantal, en op basis van het aantal inschrijvingen valt te verwachten dat het tekort zich de komende jaren zal verder zetten.
• Bovendien zijn niet alle afgestudeerden Belgen. Het gros van de buitenlandse afgestudeerden zal werk zoeken in het land van herkomst. Daardoor daalt het aantal overblijvende afgestudeerden dat effectief een RIZIV-nummer aanvraagt nog verder onder het contingent.
• En zelfs van dit overgebleven aantal, dient nog een deel te worden afgetrokken: Het gaat om Vlaamse tandartsen die naar het buitenland trekken, afgestudeerden die deeltijds wensen te werken of die in een andere sector te recht komen, enz.
De minister verschuilt zich achter het argument dat er geen conclusies mogen worden getrokken op basis van één lichting afgestudeerden. Maar de cijfers van het departement onderwijs tonen aan dat er al vier jaar op rij een probleem is met het aantal afgestudeerde Belgen, en dat het contingent al vier jaar op rij niet wordt ingevuld. Uit deze gegevens wordt duidelijk dat er de voorbije en toekomstige jaren een ernstig tekort aan afgestudeerden werd en wordt opgebouwd - zelfs indien rekening wordt gehouden met het lichtjes stijgend aantal inschrijvingen.
Vanuit pragmatisch oogpunt is het voor VVS dus niet meer dan logisch dat het ingangsexamen wordt afgeschaft. Onze argumentatie staat hier lijnrecht tegenover die van de minister.
Daarnaast heeft VVS heel wat principiële opmerkingen bij de selectie: VVS verdedigt het principe dat elke student – overeenkomstig zijn intellectuele capaciteiten en motivatie – het onderwijs moet kunnen volgen van zijn keuze. De verschillen tussen Vlaamse secundaire scholen maken een centraal georganiseerde proef fundamenteel oneerlijk en ondemocratisch. Bovendien hebben we heel wat kritiek op het karakter van de proef: het is en blijft een momentopname met een grote foutenmarge.
En tot slot blijven we ons vragen stellen bij de nood aan een federale contingentering, waarachter minister Vandenbroucke zich verschuilt. Enerzijds worden er vraagtekens geplaatst bij het bepalen van het contingent. Men lijkt geen rekening te houden met een aantal maatschappelijke evoluties (deeltijds werken, werken in groepspraktijken, de vervrouwelijking van het beroep en de internationale mobiliteit van afgestudeerden). Het overgrote deel van huidige tandartsen is bijna 50 jaar, waardoor er een enorm tekort dreigt als deze over enkele jaren met pensioen gaan.
Minister Vandenbroucke verwijst naar het advies van de Planningscommissie Medisch Aanbod om voor de jaren 2011-2013 het contingent lichtjes op te trekken. Daaruit blijkt volgens hem dat er voldoende rekening wordt gehouden met evoluties in de samenstelling van de beroepsgroep. Het is echter totaal niet duidelijk welke parameters de planningscommissie hierbij hanteert.
Bovendien houdt de planningscommissie geen rekening met het feit dat op Vlaams niveau het voorziene aantal beginnende artsen totaal niet wordt gehaald. Wij eisen een beleid op basis van correct cijfermateriaal en niet op basis van vermoedens en halve waarheden! Anderzijds wordt contingentering vaak voorgesteld als een besparingsmaatregel voor een zieke ziekteverzekering. We willen onze ogen niet sluiten voor de bestaande problemen, maar er zijn genoeg alternatieven die -eens doorgevoerd- contingentering overbodig zouden kunnen maken (verplichte pensionering, efficiëntere organisatie, fidelisering, preventie …).
Op basis van deze argumenten stelt VVS voor om de toelatingsproef tandarts af te schaffen en de vrije toegang tot de opleiding tandheelkunde te herstellen. Vandaag is het uitgelezen moment om deze ‘dringende en noodzakelijke aanpassing’ door te voeren en de toelatingsproef te schrappen in het “verzameldecreet hoger onderwijs”.

Nultolerantie voor baldadige studenten.

Leuvense studenten die ’s nachts lopen te zingen op straat, zich bezondigen aan wildplassen, of op andere wijze de rust van de goegemeente verstoren, zullen het heel snel aan hun zakgeld voelen als ze betrapt worden.
De Leuvense politie hanteert tegenwoordig de nultolerantie tegen feestbeestige studenten die het nodig vinden om de nachtrust te verstoren, vuilniszakken open te stampen, te pissen waar ze gaan en staan, te sluikstorten (glazen en andere rommel op straat of bij particulieren te dumpen. Zowel agenten in uniform, als in burger houden het studerende volkje in de gaten, om de overtreders te trakteren op een rekeningetje van 250 euro.
De Leuvense studenten zijn zich overigens bewust van de wrevel die een aantal onder hen veroorzaakt bij de buurtbewoners. Daarom organiseerde LOKO feesten in vier drukke studentenstraten, waarop de buurtbewoners werden uitgenodigd om de dialoog met de studenten aan te gaan.
Hoe succesvol die babbels geweest zijn valt nog af te wachten, maar de politie is in elk geval vastbesloten om fenomenen als kotfuiven aan banden te leggen. In het eerste weekend werden alvast dertien PV’s opgesteld, en belandde een student in “verzekerde bewaring”.
In Antwerpen lanceerde Studiant op vraag van de stedelijke administratie de ludieke campagne “over lastig”. Met een affiche en hoogst verzamelbare zelfklevers, een infobrochure en een website www.overlastig.be wordt gewerkt aan de sensibilisering van betrokkenen, studenten zowel als buurtbewoners. Het hoeven immers niet per definitie studenten te zijn die in een studentenbuurt voor overlast zorgen.
Eigenlijk was het best wel jammer dat de Antwerpse studentenagenten vorige week verstek lieten gaan op een avondlijke vergadering van de studentenclubs “omdat overuren niet betaald worden”. Als verkeerd signaal kan dat eigenlijk best tellen!

Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Brussel en UCOS vzw organiseren 5e Thesisbeurs

Op woensdag 19 oktober 2005 vindt op de Vrije Universiteit Brussel de 5de Thesisbeurs plaats. Studenten die op zoek zijn naar een interessant én maatschappelijk relevant thesisonderwerp, nog voor dit of al voor volgend academiejaar mogen deze afspraak niet missen.
Op de Thesisbeurs zijn verschillende verenigingen aanwezig om zichzelf en hun onderzoeksvragen aan de geïnteresseerde studenten voor te stellen. Verenigingen die kampen met een probleem en die daarvoor wetenschappelijke ondersteuning nodig hebben, kunnen aan de Vrije Universiteit Brussel terecht. De Wetenschapswinkel overtuigt studenten om zich vast te bijten in een onderzoeksvraag van een vereniging. Beide partijen hebben zo voordeel: de vereniging krijgt een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op haar vraag en de student kan zijn of haar kennis toepassen op een maatschappelijk relevant vraagstuk.
Voor de Thesisbeurs nodigen de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS vzw) verenigingen uit om zelf hun onderzoeksvragen toe te lichten aan de studenten. Zij kunnen zo persoonlijk kennis maken met de organisaties en krijgen op die manier een beter zicht op hun werking, hun onderzoeksvragen en de verwachtingen, die de organisaties koesteren over onderzoek. Kiest een student één van de onderwerpen, dan brengt de Wetenschapswinkel de verschillende partijen samen om afspraken over onderzoeksvraag, timing en onkosten vast te leggen. Tijdens het onderzoek treedt de Wetenschapswinkel op als bemiddelaar tussen de verschillende partijen en wordt erop toegezien dat de opdrachtgever regelmatig ingelicht wordt over de vorderingen van het onderzoek.
Nieuw op de Thesisbeurs dit jaar zijn infosessies over de werking van de Wetenschapswinkel en UCOS vzw. De student komt er onder andere te weten wat hij/zij moet doen om een VLIR-beurs te krijgen en tevens zal Prof. Dr. Verhoeven een tipje van de sluier lichten over zijn cursus “Wetenschappelijk Schrijven met Stijl”, die later op het jaar georganiseerd wordt voor studenten die hun thesis maken in het kader van de Wetenschapswinkel.
De 5e Thesisbeurs vindt plaats op woensdag 19 oktober 2005 van 11u00 tot 15u00 in de Nelson Mandela zaal (onder de aula) op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. De beurs is toegankelijk voor studenten van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel.
Ils De Bal, tel: 02/629.18.34 of Sofie Van Den Bossche, tel: 02/629.22.24, e-mail: info@wetenschapswinkel.be of surf naar http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel.
WAT IS EEN WETENSCHAPSWINKEL?
Vlaanderen telt momenteel twee Wetenschapswinkels: aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit Antwerpen. Een Wetenschapswinkel maakt academische kennis toegankelijk voor groepen in de samenleving die behoefte hebben aan wetenschappelijk onderzoek of ondersteuning. Hierbij wordt gefocust op organisaties die wegens gebrek aan financiële middelen of expertise moeilijk toegang vinden tot wetenschappelijke informatie. Sommige vragen zijn snel en bondig te beantwoorden zonder dat uitgebreid onderzoek volgt. Hiervoor worden deskundigen van de universiteit geraadpleegd. Voor vragen die onderzoek vereisen, worden studenten ingeschakeld, die begeleid worden door een deskundige (promotor).

De rode draad CASC

Het Antwerpse studentenleven is in volle overgang: studentenclubs krijgen zeggenschap buiten hun faculteiten. De hogeschoolkoepels werden (eindelijk) in navolging van de universiteitskoepels opgericht. Het Studentenoverleg krijgt stilaan zijn definitieve vorm. ”De Nacht van de Student” wordt (weer) studentikoos.
En wat is de rode draad? Het Casc: was het niet ”de aanzet geven tot”, dan was het ”raadgevend”. Was het niet als “communicatieplatform”, dan was het als ”tussenpersoon”.
Academiejaar 2005-2006 moet dus het begin worden van een rooskleurige toekomst. En het Casc zal daar zijn rol in blijven spelen, niet als koepel of hiërarchische structuur boven de clubs, zoals soms beweerd wordt, maar SAMEN MET de studentenclubs. Los van alle koepels en structuren blijft het Casc het bindmiddel van de studentenclubs. De “studentenvakbeweging” van Antwerpen? Zeer zeker!
Voor of achter de schermen. Het maakt allemaal niet uit. Zolang er maar gewerkt wordt en zolang het voor de Antwerpse student beter en leuker vertoeven wordt in ´t Stad.
Onlangs in de krant stond dat er in Denemarken een nieuwe belasting wordt ingevoerd op ”systematische vriendendiensten”. Als iemand dus elke week de buurjongen helpt met zijn huiswerk Frans, moet dit aangegeven worden en bijgevolg een belasting betaald worden. De grens tussen vriendendiensten en zwartwerk is volgens de Deense minister van Sociale Zaken te onduidelijk… Het Casc mag blij zijn dat het in Antwerpen zijn diensten verleent. De staat zou aan het Casc immers te veel verdienen.

Leuvense combizeiker met praatjes.

Op de Grote Markt in Leuven werd in de vroege zondagochtend een aangeschoten student rechten aangehouden die tegen een politiecombi stond te pissen. Omdat de student naar mening van de agenten in staat van openbare dronkenschap verkeerde, werd hij meegenomen naar het bureau om in een cel te ontnuchteren.
Onderweg dreigde de rechtenstudent de agenten dat hij beter dan wie dan ook de wetten kende en dat hij hen zou aanklagen omdat ze niet het recht hadden hem op te sluiten; ''Hij zou zijn advocaat wel eens langs sturen en de agenten zouden het dan wel weten.'' De student werd voor alle zekerheid toch maar in een cel gezet ter ontnuchtering.
De jurist in spe heeft alleszins de branie om het ver te schoppen aan de balie, maar zijn vakkennis mag beslist nog een beetje bijgespijkerd worden. De terzake matig onderlegde redactie bespeurt alvast een mogelijke aanklacht wegens openbare zedenschennis, eentje voor openbare dronkenschap, en is een poging tot intimidatie ook niet kantje/boordje?

Veto: nog één keer in spelling-Geerts!

Konsekwent voor de vereenvoudiging
Vorige week donderdag werd de nieuwe ‘Groene Bijbel’ voorgesteld. Zo schrijven we voortaan ‘paardebloem’ met een tussen-n. Minder uitzonderingen betekent een vereenvoudiging die niet alleen juffen en meesters in de lagere scholen met open armen zullen ontvangen. De Nederlandse taal is immers al complex genoeg.
In 1990 richtte de Nederlandse Taalunie een kommissie op onder leiding van toenmalig professor Geerts. Deze kommissie stelde de befaamde spelling-Geerts op, die er een uitgesproken, eenvoudige spellingspolitiek op na hield. Omdat deze na een perslek in De Standaard nooit een eerlijke kans kreeg, besloot de redactie van het Leuvense studentenblad Veto een protestnummer te publiceren waarin de spellingsregels volgens ‘Geerts’ werden gehanteerd.
Een oorsponkelijk als grap bedoeld initiatief, liep danig uit de hand. Veto verscheen tot eind november 2002 in deze eigenzinnige spelling. Na zeven jaar was er echter geen draagvlak meer om het stille protest verder te zetten. Sindsdien probeert Veto ook de voorkeurspelling te handhaven.
Tien jaar na de laatste spellingshervorming moeten we opnieuw ons de nieuwe schrijfwijzen eigen te maken. Het minimaliseren van uitzonderingen, kunnen we alleen maar toejuichen. Tenslotte was de vereenvoudiging ook hetgeen Geerts dreef. Maar omdat dit vereenvoudigingproces tien jaar te laat komt en eigenlijk niet nodig was geweest, hadden we Geerts maar een eerlijke kans gegeven, verschijnt nog één keer een protest-Veto. Nog één keer terug naar spelling-Geerts, zodat we nog éénmaal kunnen proeven hoe de spelling er al in 1995 had kunnen uitzien.
Vanaf 17 oktober op www.veto.be

Denk jij ook anders… over Globalisering…?

De Humanistische Jongeren en het Humanistisch Verbond vonden dat ‘ globalisering’ nog eens dringend op de agenda mocht staan. Daarom besloten ze de krachten te bundelen, een mini – congres is het resultaat.
Ben je op zoek naar een scherp debat? Je hebt een eigen mening en wilt die uitschreeuwen..? Of wil je gewoon een interessante workshop meepikken. Voor elk wat wils, in een dag vol workshops, pittige debatten en interessante activiteiten over globalisering.
Workshop 1 : ‘ Troubles in Paradise’ door 11.11.11
Workshop 2: ‘ Anders – globalisme door t’Uilekot
Workshop 3: ‘ Millenniumdoelstellingen’ door 11.11.11
Workshop 4: ‘ Rond vrije software’ door Get Basic
Debat : ‘ Het Lagerhuis’ gemodereerd door Dirk Barrez + Mondiale lunch
Zaterdag 19 november 2005, van 9u45 tot 16u in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Verplicht in te schrijven: 03/233 70 32 ( max.100 personen)
5 euro pp : lunch inbegrepen
terugbetaling vervoer ( tot 8,6 euro, mits bewijs)
Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen
Meer informatie?
-Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk 03/233.7032 www.vrijzinnighumanisme.be
- Humanistische Jongeren 02/5207920 www.hujo.be

Oxfam solidariteit: een andere wereld, we staan erop!

De bevolking van West-Afrika leed al maanden honger vooraleer de schrijnende tv-beelden ervoor zorgden dat de internationale gemeenschap met geld over de brug kwam. Er zijn helaas nog vele andere ’vergeten crisissen’, streken waar mensen massaal ontbering lijden.
Niet alleen in West-Afrika heerst er honger, ook in Zuidelijk Afrika zijn er voedseltekorten en extreme armoede. Daar bovenop treft HIV/aids er een groot deel van de actieve bevolking. De sociale en economische omstandigheden gaan achteruit waardoor verschillende landen niet in staat zijn aan bijkomende problemen als droogte en mislukte oogsten het hoofd te bieden.
De tsunami-ramp van eind december 2004 zorgde voor een ongeziene wereldwijde solidariteit met de slachtoffers, maar ook elders leven mensen in ontbering. Miljoenen gaan gebukt onder armoede, onderdrukking en sociaal-economische spanning in Afghanistan, Burundi, Soedan, Liberia, Tsjaad, Ivoorkust, Tsjetsjenië, Myanmar, Guatemala, Bolivia, Haïti,... Talloze onschuldige slachtoffers halen niet de voorpagina van de kranten, hun problemen worden niet in beeld gebracht.
De specificiteit van Oxfam-Solidariteit ligt hierin dat ons structureel werk samengaat met de noodhulp. Uit de werkervaring met lokale partners leren we bijvoorbeeld dat de financiële politiek, die in Niger door de internationale financiële instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds opgelegd wordt, deels verantwoordelijk is voor de economische achteruitgang van de bevolking. Sociale voorzieningen worden geprivatiseerd, de buitenlandse schuld neemt toe,... Oxfam-Solidariteit biedt dus niet enkel noodhulp aan maar werkt ook aan de structurele oorzaken en doet al het mogelijke om die financiële dictaten op te heffen.

Heb je zelf zin om tot actie over te gaan? Spreekt onze aanpak en filosofie je aan? Ben je toevallig ook nog op zoek naar een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken? Schrijf je dan vandaag nog in als werver bij DDF (Direct Dialogue Fundraising). Als Oxfam Solidariteit werver informeer je mensen op straat (winkelstraten, evenementen,…) en motiveer je hen om Solidarity Partner te worden. Op die manier worden acties gesteund met een doorlopende opdracht en wordt men trouwe partner van ons werk met de bevolkingen in het Zuiden. Of nog: het tonen van solidariteit op een concrete en doeltreffende manier.
Wat moet een Oxfam-werver kunnen?
- bestand zijn tegen plensbuien en hittegolven
- de verschillende Oxfam-thema’s, -campagnes en projecten in het Noorden en het Zuiden op een boeiende en vlotte manier voorstellen
- kandidaat Solidarity Partners met een stralende glimlach overtuigen een doorlopende opdracht aan te gaan
- na 6,5 uur op straat staan nog steeds even enthousiast zijn
Ben je geïnteresseerd, surf dan NU naar www.ddfundraising.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet zeker niet jouw telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Oxfam Solidariteit wilt werken

Turks student wint Nokia design award.

De Nokia Design Award is gewonnen door de 23-jarige Turkse student Tamer Nakisçi. Hij ontwierp een futuristische telefoon die geheel van vorm kan veranderen. Hij heeft zijn ontwerp de Nokia 888 genoemd.
Tot de doelgroep van de Nokia 888 behoren jonge consumenten. "Deze mensen zijn zeer mobiel en hebben constant op verschilende manieren interactie. Mijn ontwerp past zich aan naar moment, plaats en functie." De telefoon bestaat uit een vloeibare batterij en een flexibel touchscreen en maakt gebruik van spraakherkenning.
De jury van de Nokia Design Awards was erg lovend over het ontwerp. "Dit verfrissende, nieuwe idee is perfect uitgevoerd. De telefoon vertelt gebruikers wat er gebeurt (bijvoorbeeld als er wordt gebeld) door van vorm te veranderen. Hij werkt zonder toetsenbord en lijkt gemakkelijk in gebruik. Een simpel maar stijlvol en futuristisch design: de Nokia 888 is slechts 0,5 cm dik! Goede grafische uitvoering. In z'n geheel uitstekend."

Margorama

…Lol in de les
Mijn leerkracht deelde wat testen uit, na een hele toespraak te geven over hoe goed we hem wel niet gemaakt hebben. Afgezien van die paar iets mindere, had iedereen een schitterend resultaat behaald. Ik hief mijn hoofd op en legde mijn pen terug neer. Dit kon wel eens een positief puntje van de dag worden, ik moest mezelf niet opvrolijken met kleine stripverhaaltjes.
Als het allemaal wat tegenstaat, teken ik geinige mini-me's op een manier dat alles nog wat humoristisch opgevat kan worden. Ik geloof mezelf bijna. "Sara: goed gedaan, meisje. Ine: zeer goed. Thomas: fantastisch. " Zo ging hij de halve klas rond en ik wachtte af. Ik had goed geleerd, mijn best gedaan en ik geloofde dat ik alles goed had ingevuld. Hij kwam voor mij staan.
"Margot: ... iets minder." Hij legde mijn toetsenblad voor mijn neus, en ik zag dat er veel rood op stond. Verdomme. Meneer keek me treurig aan, en ik zag zelfs een glimpje medelijden in zijn rechteroog. Ine naast me gaf een troostend schouderklopje.
Hmm, dit zat niet goed. Iedereen reageerde alsof ik net te horen had gekregen dat ik terminaal was of zoiets. Het was maar een test. Ja, oké. De twaalfde 'iets mindere' test deze week.
"Maxime: uitstekend. Alexander: picobello!" hoorde ik echoën in de achtergrond. En toen besefte ik pas, dat het toch niet zo goed gaat op school

margorama.be