Studentizine

Studentizine 119

Zonder fauten sgreiven!

Van een student die de humaniora met vrucht doorworsteld heeft mag je allengs verwachten dat hij of zij zonder al te veel bokken, kemels en andere onevenhoevige species te schieten, een eenvoudige – eigen - tekst op papier kan zetten.
Neen dus! De VUB nam de proef op de som en vroeg 960 eerstejaarsstudenten om in een twintigtal regeltjes te vertellen waarom ze aan de VUB kwamen studeren. Vooraf was afgesproken hoe deze persoonlijke relazen beoordeeld zouden worden, en het resultaat bleek verbijsterend abominabel.
Meer dan driehonderd novieten behaalden niet het vooropgestelde minimum van 60 procent. Verbijsterend, ook voor de proefpersonen die geconfronteerd werden met hun resultaten!
Voor wat betreft de oorzaken van deze taal(on)vaardige calamiteit wordt er in verschillende richtingen gewezen; het feit dat spelling dezer dagen niet meer wordt gedrild zoals weleer zal er wel iets mee te maken hebben. Het feit dat in het basisonderwijs al enige tijd geen grammatica meer wordt onderwezen (omdat die grammatica niet voor een beter taalinzicht zou zorgen) en op examens geen grammaticaregels meer worden getest speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, maar ook het eigen taalgebruik van SMS en messenger boodschappen doet de kennis van de eigen taal verpieteren. Dat is als Bargoens en dermate “bon ton” dat het correcte taalgebruik er in belangrijke mate onder te lijden heeft.
De VUB heeft naar aanleiding van de onthutsende vaststelling alvast een nieuwe cursus opgenomen in het programma: academisch Nederlands. De studenten die dat willen kunnen een begeleidingsprogramma volgen dat zowel uit individuele lessen als uit groepssessies bestaat. Dit pakket maakt deel uit van het diversiteitplan van de VUB (zie verder).

Drie schoolmeisjes onthoofd.

Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn drie onthoofde christelijke schoolmeisjes gevonden. De meisjes zijn vermoedelijk vermoord toen ze naar school liepen. Ze waren afkomstig uit het stadje Poso. In de provincie Centraal-Sulawesi werd enkele jaren geleden een bloedige oorlog uitgevochten tussen moslims en christenen.
Een politiewoordvoerder bevestigde zaterdag dat de moorden hebben plaatsgevonden, en dat er een onderzoek is gestart. "We proberen vast te stellen of er een religieus motief is in deze zaak", verklaarde de woordvoerder.
De Indonesische regering wist in 2002 het conflict tussen moslims en christenen te beëindigen, maar sindsdien vinden er nog geregeld aanslagen en moorden plaats. Zo was de stad Tentena, waar voornamelijk christenen wonen, afgelopen mei het decor voor een bloedige aanslag op een markt, waarbij 22 mensen omkwamen. Volgens christelijke leiders doet de Indonesische overheid te weinig om de daders van de aanslagen op te sporen en voor de rechter te brengen.

Scholier zet docenten en medeleerlingen op dodenlijst.

In het noorden van Duitsland is de nodige commotie ontstaan nadat een leerling van een school een dodenlijst had opgesteld van docenten en medeleerlingen. De jongen zette in het jaarboek van de school in Heringsdorf kruisjes bij de beoogde slachtoffers. De gymnasiast berekende dat hij 206 kogels nodig zou hebben om iedereen het hoekje om te helpen.
De omroep NDR meldde dat de leerling inmiddels is opgenomen in een psychiatrische kliniek. De politie voegde hieraan toe dat vier andere scholieren ook weet hadden van de lijst. Ook hebben enkelen van hen meegewerkt aan de 'selectieprocedure' van de namen voor op de lijst. Zij verklaarden aan de politie, nadat ze waren gearresteerd, dat zij dachten dat het om een grap ging.

Vandenbroucke wil intellectuele elite creëren

LOKO en de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel zijn zwaar misnoegd over de conceptnota van minister Vandenbroucke, waarin de contouren geschetst worden van een nieuw financieringssysteem voor het hoger onderwijs. Het nieuwe systeem bevat geen enkele parameter die de kwaliteit van het onderwijs aanmoedigt. Daarnaast is de conceptnota in strijd met de tweede democratiseringsgolf van het hoger onderwijs die de minister heeft aangekondigd.
Het huidige financieringssysteem van de universiteiten en de hogescholen is al enkele jaren bevroren. Het regeerakkoord van de Vlaamse regering bepaalt dat er op 1 januari 2007 een nieuw financieringssysteem moet zijn dat zowel voor de hogescholen als voor de universiteiten geldt.
De manier waarop de overheidsgelden verdeeld worden, heeft een sterke invloed op het onderwijs. Het model van de minister bevat voor de verdeling van de onderwijsgelden erg veel parameters, waarvan de doelstellingen deels overlappen. Toch ontbreekt een parameter die de kwaliteit van de afgeleverde diploma's in rekening brengt. De afwezigheid hiervan is onaanvaardbaar. Het ontwikkelen van een kwaliteitsindicator zou één van de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn voor dit financieringsmodel. Naast het opnemen van een kwaliteitsindicator pleiten we er eveneens voor om de andere parameters eenvoudig te houden: enkel het aantal opgenomen studiepunten en het aantal verworven studiepunten zijn ons inziens voldoende om tot een werkbaar financieringsmodel te komen. Op deze manier wordt een evenwicht gevonden tussen onderwijsbelasting, studievoortgangbewaking en onderwijskwaliteit. Het weglaten van één van deze drie parameters zal zeer snel tot excessen leiden.
De kwaliteit van het onderwijs wordt ook elders in de nota ondermijnd. Het huidige voorstel straft bissen immers zwaar af. Een student die niet slaagt, wordt bij zijn daarop volgende inschrijving maar voor de helft gefinancierd. Instellingen zullen daardoor geneigd zijn om de slaagkansen te verhogen, om zoveel mogelijk bisstudenten te vermijden. Dit houdt een groot gevaar in voor de waarde van de afgeleverde diploma's en de kwaliteit van het hoger onderwijs in het algemeen.
Naast kwaliteitsvol onderwijs, beogen wij ook democratische toegang tot het onderwijs. Vandenbroucke kondigde eerder een tweede democratiseringsgolf aan, maar de conceptnota ademt slechts vrijblijvendheid uit. Het nieuwe voorstel financiert alleen de eerste initiële bachelor- en masterprogramma's. De inschrijvingsgelden van master-na-master opleidingen, in sommige vakgebieden essentieel, zullen dus flink de hoogte in schieten. Een aanvullende opleiding, alsook een tweede masteropleiding, wordt ontoegankelijk voor minder gegoede studenten. Zo bevordert dit financieringssysteem de creatie van een intellectuele elite, in plaats van de democratisering van het onderwijs.
Het huidige voorstel van de minister is nefast voor de kwaliteit van het onderwijs en zal geen democratiseringsgolf op gang brengen. De minister lost zijn beloftes met dit nieuwe voorstel niet in. We roepen hem dan ook op om met de studenten en de andere geledingen in discussie te treden en van kwaliteitsvol en democratisch onderwijs topprioriteiten te maken in zijn beleid.
Thomas Delaet (voorzitter LOKO): 0497/947550
Sara Vermeylen (ondervoorzitter LOKO): 0496/728111
Brahim Bénichou (voorzitter Studentenraad Vrije Universiteit Brussel): 0496/731932
Bert Van der Auwera (studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel, afdeling Bestuur ): 0477/416097

Wij gaan door tot we overbodig zijn geworden

dan pas kunnen onze Artsen Zonder Vakantie, op vakantie...
Artsen Zonder Vakantie zijn dokters en verplegend personeel die vrijwillig en zonder vergoeding hun vakantie opofferen om in Afrika structurele hulp te bieden. Op vraag van de ziekenhuizen in Afrika gaan ze samenwerken met de lokale ploegen, de diensthoofden en de directie. Zo bekomen ze een betere organisatie, een hygiënische en efficiënte werkwijze en een aangenamere en motiverende werkomgeving. Kortom, een betere behandeling van de patiënten door competent en gemotiveerd personeel.
Kleine stapjes vooruit waarmee zij Afrika helpen uit haar schijnbaar uitzichtloze kuil te komen. Maar net als bij de landing op de maan, kan een kleine stap voor een mens, een grote stap voor de mensheid betekenen.
Waar gaan onze ploegen naartoe?
Naar de Democratische Republiek Kongo, Rwanda, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Tanzania en Kameroen. Naar regio’s die politiek min of meer stabiel zijn maar waar jaren van oorlog diepgewortelde armoede hebben veroorzaakt. Waar wegen soms meer een zandbak zijn. Waar elektriciteit en stromend water geen evidentie zijn. Waar de kompressen nog met de hand geplooid worden. Waar de mensen hun infuus niet kunnen betalen.
Wie gaan zij helpen?
AZV’ers geven een deel van hun vrije tijd op om kennis en kunde te delen met:
°medici en paramedici die daar nood aan hebben
°mensen voor wie zij de enige kans op genezing zijn
°mensen die door de plaats waar ze geboren zijn beperkt zijn in hun mogelijkheden
°de mensen van Afrika. Volkeren waar ook zij nog veel van kunnen leren.
Bestaat er een mooiere manier om je vakantie te besteden?
In 2005 gingen de Artsen Zonder Vakantie 80 keer op zending en in 2006 willen ze 130 zendingen plannen. Daarbij kunnen jullie een handje helpen. Gebruik je talent om leden te winnen voor AZV!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die gedreven en communicatievaardig zijn, lef hebben, over een goede dosis doorzettingsvermogen beschikken en vooral achter de doelstellingen van Artsen Zonder Vakantie staan. Als werver informeer je mensen en motiveer je hen om AZV te steunen. Met een team van twee tot vier mensen werk je in winkelstraten en op evenementen in Vlaanderen. Je werkt zoveel mogelijk in je eigen regio. Ben je 18 of ouder en ben je één of meerdere dagen per week beschikbaar, stel je dan nu kandidaat!
Ben je geïnteresseerd, surf dan naar de site www.ddfundraising.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Artsen Zonder Vakantie wilt werken.

Rijschool biedt ritjes in tank aan

Twee Oost-Duitsers hebben een rijschool opgezet waar je in niet gangbare vervoersmiddelen kunt leren rijden. Maar voor 116 euro mag je jezelf wel de bestuurder noemen van de 34 ton wegende sovjettank T55T. Passagiers kunnen in een bak op het voertuig mee 'op vredesmissie'.
De twee oprichters van de Tank-Fun-Rijschool hebben allebei in het voormalige Oost-Duitse leger (NVA) gediend. Nadat zij een uit 1973 stammende tank op de kop konden tikken, besloten ze de rijschool op te richten. Omwonenden hebben echter geklaagd over het tankverkeer. Zij vinden dat het voertuig de geluidsnormen overschrijdt en dat tanks geen speelgoed zijn om vredesmissietje mee te spelen.
Wat de geluidsnormen betreft werd de klacht van de omwonenden door de rechter afgewezen. De klagers hebben hun hoop nu gericht op hun burgemeester. Die gaf toe dat de vergunning voor de tank mogelijk onterecht werd verleend, omdat de behandelende ambtenaar dacht dat het ging om een boer die met een rupsvoertuig zijn land wilde bewerken.

Belofte maakt schuld!

optrekking toelagen studentenvoorzieningen
Op 27 oktober besprak en stemde de commissie onderwijs van het Vlaams parlement een wijzigingsdecreet voor de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs.
VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, klaagt aan dat dit ontwerp van decreet dat dringende technische wijzigingen doorvoert, helaas in alle talen zwijgt over het allerdringendste probleem: het optrekken van de sociale toelagen voor hogeschoolstudenten! VVS roept de parlementsleden op om eindelijk komaf te maken met de onhoudbare financiële discriminatie van hogeschoolstudenten die meer dan 100 euro minder sociale toelage krijgen dan de gemiddelde universiteitsstudent. De studenten eisen dat de vaak beloofde inhaaloperatie er eindelijk komt en tenminste een groeipad wordt opgenomen in het decreet.
Vandaag krijgt een hogeschoolstudent ongeveer 165 euro terwijl de sociale toelage voor een universiteitsstudent gemiddeld ongeveer 275 euro bedraagt. Vanuit de democratiseringsmissie van studentenvoorzieningen is dat een onbegrijpelijke zaak. Hogeschoolstudenten hebben dezelfde huisvestings-, voedings- en begeleidingsnoden als hun universiteitscollega’s. Bovendien tellen hogescholen in verhouding immers meer beursstudenten dan de universiteiten. Dat de overheid voor een hogeschoolstudent meer dan 100 euro minder geeft, is dan ook niet langer te rechtvaardigen.
Terwijl de universiteiten al van in 1960 sociale toelagen genoten om studentenvoorzieningen uit te bouwen, kregen de studentenvoorzieningen aan de hogescholen pas vanaf 1994 karige overheidssteun. Van toen dateert ook de belofte om de betoelaging zo snel mogelijk tot op het universitaire niveau te tillen. Hoewel de vorige paarsgroene regering deze ambitie in haar regeerakkoord had ingeschreven, bleef het regeerakkoord op dit punt grotendeels dode letter. Toen in april 2004 een decreet werd goedgekeurd dat dezelfde opdracht en werkvelden vastlegde voor de studentenvoorzieningen van zowel hogescholen als universiteiten, was het geld op.
De financiële gelijkschakeling, die nochtans het sluitstuk had moeten worden van dit decreet, werd andermaal uitgesteld. Ook de piste om dan maar een groeipad in te schrijven om deze gelijkschakeling op termijn te realiseren, werd verlaten om de financiële beleidsruimte van de volgende regering niet te belasten.
Gelukkig heeft de nieuwe tripartiete de belofte van de vorige legislatuur in haar eigen regeerakkoord hernieuwd en zal ze een groeipad leggen naar gelijke betoelaging. De afwezigheid van elk spoor van een gelijkschakeling van toelagen in het morgen te bespreken wijzigingsdecreet is dan ook des te opmerkelijker!
De verklaringen van minister Frank Vandenbroucke dat er 10 miljoen wordt uitgetrokken om deze te realiseren, roept dan ook vele vragen op. Het genoemde bedrag is net genoeg voor een éénmalige injectie tegen het einde van de legislatuur, maar dat is nog wat anders dan een geleidelijk groeipad zoals het regeerakkoord dat voorschrijft. In tegenstelling tot de financiële injectie voor de hogescholen en de academiseringsmiddelen bestaat er voor het optrekken van de sociale toelagen nog steeds geen concreet groeipad. Nochtans moeten de studentenvoorzieningen voor 15 november een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering afsluiten en een meerjarenbegroting en beleidsplan indienen voor de komende 5 jaar. Zonder duidelijkheid over een concreet groeipad voor de sociale toelagen is dat een bijzonder moeilijke oefening.
De studenten eisen dan ook een concreet tijdspad voor de optrekking van de sociale toelagen, een groeipad dat niet morgen maar vandaag begint! En een groeipad dat ingeschreven wordt in het decreet zodat de sociale sector bij het afsluiten van haar beheersovereenkomst tenminste zekerheid heeft over de middelen waarover de overeenkomst wordt afgesloten. De studenten herinneren het Vlaams parlement aan de motie aangenomen op 13 april 2005, die de optrekking van sociale toelagen als prioriteit bestempelt.
VVS rekent op de parlementaire beloften om eindelijk komaf te maken met de financiële discriminatie van hogeschoolstudenten! VVS rekent op de parlementaire democratie om morgen een groeipad goed te keuren dat de sociale toelagen voor hogeschoolstudenten eindelijk op het niveau brengt van de universiteiten!
Harko Vande Loock 0479/ 24 29 59
Nele Spaas 0476/ 25 74 84

Studenten zitten met een ei!

Kan een mens een ei uitbroeden? Beter dan een kip? Op deze vragen proberen drie Duitse studenten een antwoord te vinden. Gedurende drie weken zullen zij iedere dag tien eieren warm houden met hun lichaam.
De uitbroeders zullen erg voorzichtig moeten zijn met hun kippenkindjes. Als de eieren door elkaar geschud worden of zelfs kapot vallen is het 'eggsperiment' voorbij. Daarnaast moeten de eieren onder een constante temperatuur van 37,8 graden Celsius uitgebroed worden. Overigens zullen de studenten niet zoals een kip op de eieren gaan zitten. Ieder van hen zal acht uur achter elkaar het zakje met eieren op de blote huid dragen.
De proef is vorige week van start gegaan. De verrichtingen zijn te volgen op de Duitse zender Pro7.

Vrije Universiteit Brussel stelt Diversiteitplan voor

Een inclusief examen- en onderwijsreglement, het project academisch Nederlands en gesprekken met allochtone ouders. Het zijn slechts enkele actiepunten uit het diversiteitplan dat de Vrije Universiteit Brussel op woensdag 26 oktober officieel voorstelde, in aanwezigheid van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke.
Het diversiteitplan bevat de voorstellen van het Diversiteitforum dat sinds 2003 studenten, academici, personeel, vakbonden, experts,… bijeenbrengt om voorstellen omtrent het voeren van een diversiteitbeleid te concretiseren. Het plan vloeit voort uit de beleidsverklaring Diversiteit die op 29 juni 2004 goedgekeurd werd. In die beleidsverklaring engageert de Vrije Universiteit Brussel zich tot een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit. « In het beleidsplan staan concrete maatregelen die ertoe moeten leiden dat in ons onderwijs, onderzoek, studenten- en personeelsbeleid de integriteit van élk individu wordt gerespecteerd. Verschillende acties zijn gericht op de in- en doorstroom van elke student en elk personeelslid, met al zijn gaven en gebreken, binnen onze instelling. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is steeds een wezenlijk deel van de identiteit van onze onderwijsinstelling geweest », aldus Prof. Dr. Benjamin Van Camp, rector van de Vrije Universiteit Brussel.
Naar aanleiding van de voorstelling van het diversiteitplan onthulde minister Vandenbroucke ook de diversiteitfoto. Deze groepsfoto van iedereen die studeert en werkt aan de Vrije Universiteit Brussel werd in maart 2005 tijdens de diversiteitweek gemaakt. Nu hangt de foto als permanent kunstwerk in gebouw D van de campus Etterbeek.
Het diversiteitplan bevat een aantal zeer concrete voorstellen en projecten die de krachtlijnen van de beleidsverklaring in praktijk moeten brengen. Zo zal de Vrije Universiteit Brussel een inclusief examen- en onderwijsreglement invoeren. Dit betekent dat de reglementen flexibel genoeg zullen zijn om alle studenten gelijke kansen te geven, ook studenten in een ongewone situatie (bvb. studenten met een handicap, topsportstudenten, studenten die met een moeilijke gezinssituatie kampen enz…). De nieuwe reglementen maken het mogelijk dat een student steeds zijn of haar situatie kan voorleggen en dat er samen wordt gekeken naar redelijke flexibiliteitmaatregelen. ‘Redelijke’ wil in dit geval zeggen: praktische haalbaarheid, aanvaardbaarheid voor de student, de docent en de eindtermen en verdedigbaarheid naar de medestudenten. Deze en andere initiatieven worden mogelijk dankzij het flexibiliseringdecreet dat onder andere voor studenten in een specifieke situatie, heel wat mogelijkheden schept om flexibeler te studeren. De Vrije Universiteit Brussel wil deze flexibilisering mee vorm geven en zelfs een stuk verder gaan dan wat het decreet vooropstelt.
Sinds het begin van het academiejaar 2005-2006 loopt er aan de Vrije Universiteit Brussel het project 'Academisch Nederlands’ om taalzwakke (eerstejaars)studenten te helpen bij het verbeteren van hun ‘academisch’ Nederlands. Anderstalige studenten of moedertaalsprekers van het Nederlands van wie de taalvaardigheid nog niet voldoet aan de talige eisen die een hogere studie vraagt, kunnen in een ondersteuningscentrum terecht voor op maat gemaakte taallessen. Al naargelang de behoeften van de student kunnen deze extra lessen in groep of individueel gevolgd worden. Centraal in deze remediëringslessen staat de gekozen studie van de student. De stof waarmee en waarrond in de taallessen gewerkt wordt, komt rechtstreeks uit de opleiding (cursusmateriaal, opdrachten, examens, … ). De lessen mogen voor de student geen extra belasting vormen, maar moeten in de studie geïntegreerd worden.
Voor vele allochtone ouders is het Vlaamse hoger onderwijssysteem een grote onbekende. Er is een grote afstand tussen de instellingen hoger onderwijs en de ouders. De perceptie van een universiteit als een ‘elitair’ en ‘progressief-westerse instelling’ bemoeilijkt de stap naar hoger onderwijs.
Om die drempel te verlagen organiseerden de multiculturele studentenkringen van de Vrije Universiteit Brussel in april 2004 reeds lokale gespreksavonden waarin bijzonder aandacht werd geschonken aan dialoog met de ouders. Het succes van deze bijeenkomsten motiveert de Vrije Universiteit Brussel om vanaf het voorjaar 2006 een reeks nieuwe avonden te starten.
Ook de personeelsdienst levert haar bijdrage aan het diversiteitplan. In de loop van 2003 werd binnen de personeelsdienst een diversiteitplan uitgewerkt, in actieve samenwerking met vertegenwoordigers van de sociale partners en diverse kansengroepen binnen de universiteit en ondersteund door het Subregionale Tewerkstelling Comités. Dit resulteerde in het Vesoc-actieplan voor de uitwerking van het diversiteitbeleid.
De Vrije Universiteit Brussel werkt ook mee aan de ‘Gelijke kansen gids voor universiteiten – Human Resource Instrumenten voor Gelijke Kansen’ in het kader van het Equal project. De Vrije Universiteit Brussel zal een meetinstrument ontwikkelen om jaarlijks na te gaan wat de actuele stand is van het diversiteitbeleid op de Vrije Universiteit Brussel en wat de behoeften, opvattingen en beelden van personeel en studenten daaromtrent zijn. We zullen ons hiervoor onder andere baseren op een bestaand Nederlands instrument, de Fempowerment, dat via een zelfevaluatie/selfscreening de personeelsontwikkeling en de organisatiecultuur in een universiteit in kaart brengt én de factoren die deze bepalen. Aangezien dit instrument vooral gericht is op het diagnosticeren van de doorstroommogelijkheden van vrouwen naar hogere functies, zal de Vrije Universiteit Brussel dit instrument herwerken voor een meer divers publiek (personen van allochtone en kansarme afkomst, personen in een handicapsituatie,holebi’s).
Prof. Dr. Machteld De Metsenaere, Voorzitter Diversiteitforum Tel. 02/629.24.61 E-mail : mdmetsen@vub.ac.be
Lief Vandeperre, Stafmedewerker Diversiteitforum Tel : 02/629.23.47 E-mail : lvandepe@vub.ac.be
Website : www.vub.ac.be/diversiteit/

Hoogbegaafde leerlingen hebben ook extra zorg nodig...

Hoogbegaafde leerlingen moeten erkend worden als een risicogroep. Scholen moeten erover waken dat ze evenveel kansen krijgen als alle andere leerlingen om zich te ontwikkelen.
Scholengemeenschappen kunnen hoogbegaafdheid een plaats geven in een zorgbreed schoolbeleid, bijvoorbeeld door een strategisch plan uit te werken om te leren omgaan met allerlei leerproblemen. De centra voor leerlingenbegeleiding spelen daarbij een belangrijke rol. Ze kunnen leerlingen individueel begeleiden en leraren ondersteuning geven. Extra leraren voor hoogbegaafde leerlingen komen er niet. Dat zijn de accenten in de speech van onderwijsminister Vandenbroucke tijdens een studiedag van Die-'s-lekti-kus over hoogbegaafdheid.
Deze studiedag wordt herhaald op 10 december van 10 uur tot 12.30 uur in de Plantijnhogeschool in Antwerpen.
Inschrijven kan via studiedaghb@letop.be.
Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Universioteit Antwerpen bereidt leerkrachten alvast voor op contact met hoogbegaafde leerlingen. Meer informatie op www.ua.ac.be/cbo

Scriptie, scriptisitis, scriptieprijs...

158,159... 160 scripties hebben dit jaar de weg naar de brievenbus van Scriptie vzw gevonden. Zij ontsnapten aan de rituele verbanning die veel eindverhandelingen vlak na de diploma-uitreiking ondergaan.
Nachtelijke “overuren”, dagen aan een stuk in de bibliotheek, computerproblemen op cruciale momenten, moeilijke promotoren en lastige lectoren: veel laatstejaars willen die hele scriptieheisa na hun afstuderen zo snel mogelijk vergeten. Eind juni _ met enkele uitlopers begin september _ is het dan zover: grote euforie om het diploma én de verlossing van dat zorgenkind dat scriptie heet.
Maar na een paar dagen of weken _ afhankelijk van het aantal uren in overdrive en de hoeveelheid slapeloze nachten die de scriptisitis met zich meebracht _ begint het bij een hoop studenten blijkbaar toch te dagen: dat al dat gezwoeg niet voor niets hoeft te zijn geweest, dat een goede scriptie deuren kan openen en dus meer verdient dan een plaatsje onder een dik pak cursussen in een kartonnen doos.
Afgaand op de titels die dit jaar op de Scriptiebank zullen prijken, is er het afgelopen academiejaar behoorlijk wat interessante lectuur geproduceerd binnen de muren van de onze Vlaamse onderwijsinstellingen. Voor de hand liggende onderwerpen lijken anno 2005 niet echt in, actuele en goed gestoffeerde thema¹s des te meer. De jury krijgt de komende weken een stapel enorm gevarieerde literatuur geserveerd, van poëtische filosofie tot pure medische wetenschap.
In die zin is de Scriptieprijs alvast geslaagd, doordat studenten uit zeer uiteenlopende opleidingen hun eindverhandeling inzonden en de bijkomende journalistieke uitdaging aangingen. Benieuwd wie van hen op 22 december als laureaat naar huis zal gaan. Het wordt geen eenvoudige keuze. Want dat Vlaanderen meer dan één jeugdig journalistiek talent in huis heeft, staat nu al vast. www.scriptiebank.be

Gentse studenten vragen vakantie na de winterexamens.

Uit een enquête van de Gentse studentenraad is gebleken dat de studenten van de Arteveldestad een week vakantie zouden willen na de examens van februari. In ruil daarvoor willen ze het academiejaar een week vroeger laten beginnen. De huidige academische vakantieregeling dateert nog van voor de invoering van het systeem van de semesterexamens en houdt zo te weinig rekening met de behoeften van de afgepeigerde blokkers. De studentenraad zal het voorstel nu bepleiten.

Trein 40 procent goedkoper voor studenten.

Vanaf 1 februari 2006 worden treinabonnementen voor studenten vanaf 18 jaar liefst veertig procent goedkoper. Dat werd bekend gemaakt door Johan Vande Lanotte op het SP.A-congres waar hij zijn ministerpost inruilde voor het partijvoorzitterschap. Hij verklaarde er op langere termijn naar te streven dat studentenabonnementen gratis zouden worden, net zoals hij geleidelijk naar gratis leerlingenvervoer wil gaan.

Studeren in Antwerpen, Kafka tijdelijk aan banden gelegd...

Studeren in Antwerpen wordt hoe langer hoe populairder bij buitenlandse studenten van allerlei pluimage. De ambetantenarij had daar echter in de loop der jaren op deskundige wijze een administratieve “beeweg” van gemaakt, met diverse struikelstenen en hinderpalen die de boel zoveel mogelijk in het honderd mochten doen lopen.
Buitenlandse studenten herkenden in hun ervaringen meteen de avonturen van Asterix en Obelix in “het huis dat gek maakt” en begrepen meteen ook waarom het surrealisme in ons land zo een hoge vlucht nam.
De associatie van Antwerpse hogescholen en universiteit heeft nu samen met het stadsbestuur een tijdelijk loket opgestart. De onderwijsinstelling ontfermt zich over de eerstelijnszorg, en speelt het dossier daarna door aan het stadsloket. De bedoeling is dat dan alles voor de student in orde gebracht wordt, en een controlebezoek van de wijkagent de enige verdere formaliteit is vooraleer de buitenlandse student aan de officiële papierwinkel raakt.
Op het ogenblik heeft het stadsloket al een 450-tal dossiers behandeld, en het blijft nog operationeel tot 30 november. Op dat ogenblik zou de eerste lichting van buitenlandse studenten volledig moeten ingeschreven zijn, en wordt het tijd voor een evaluatie. Op dat ogenblik bekijkt men of het loket een permanent karakter krijgt, dan wel of men opnieuw overgaat tot het gebruikelijke administratieve chaotenorgasme.

Meer studentennieuws:

Nieuws uit Leuven www.veto.be
Nieuws uit Gent www.schamper.rug.ac.be/
Eigenzinnig nieuws uit Amsterdam, sedert 1890: http://www.propriacures.nl

De wereld van Margot

Het is donker, twee vrienden, een jongen en een meisje, zitten op een bankje met zicht op een grote rivier. Er zijn honderden lichtjes die reflecteren op het water, dat ruisend voorbij stroomt. Een kille wind snijdt in het meisje haar gezicht, en haar neus loopt van de kou. De jongen zit ontspannen en hij kijkt naar het water, maar hij zit met zijn gedachten ergens anders. Afwezig trekt hij van zijn sigaret.
"Eigenlijk zijn we wel snel tevreden zo hè. Gewoon. Hier zitten." zegt het meisje.
De jongen knikt en gooit zijn brandende peukje richting het water, maar de wind stuurt het naar een andere kant.
Hij: "Mensen hebben vaak chique restaurants nodig, anderen dure kleren. Niemand gaat gewoon even zitten de laatste tijd. Is 't niet?"...
Lees verder www.margorama.be

Eerste studentikoze NvdS

”De Nacht van de Student” is dit jaar uitgegroeid tot een van de grootste studentenevenementen van Antwerpen. Dat was het toch al, hoor ik je denken. Let wel: ik zei STUDENTENevenement. Voorheen was het niet meer of minder dan een grote commerciële activiteit waar winst het enige oogmerk van was, waarvan er geen enkele student(enclub) in de organisatie betrokken werd en waar “diep in de buidel tasten” zelfs nog niet voldoende was. Geldklopperij werd wel eens beweerd.
Na vele jaren van pure commercie zochten de - nieuwe - organisatoren van het evenement toenadering tot de Antwerpse studentenclubs en waren bereid toegevingen te doen ten voordele van de studentikoziteit: lagere drankprijzen, meer rekening houden met wat studenten willen, studentenclubs mee betrekken in de organisatie en brainstorming, enz. Die samenwerking kwam er natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Het Casc fungeerde in deze hele (liefdes?-)affaire als tussenpersoon en communicatieplatform. De organisatoren en de studentenclubs begonnen elkaar eindelijk te vinden. Het resultaat zag je vorige vrijdag!
Nochtans zijn er jaren van verafschuwing geweest. Er werd zelfs in 2002 zo massaal betoogd, tijdens de NvdS dat het Casc er het nieuws mee haalde. Het is natuurlijk leuk te vernemen dat de organisatoren het veel minder commercieel willen aanpakken. Maar het is vooral de verdienste van het Casc – dat het been altijd stijf heeft gehouden en altijd trouw is gebleven aan zijn principes – dat de Nacht van de Student er dit jaar anders en beter uitzag. Want een vlotte samenwerking met studentenclubs staat voor studentikoziteit. Logisch gevolg: de Antwerpse student is er alleen maar beter van geworden.
De foto's vind je trouwens op de Studiant fotopagina's.