Studentizine

Studentizine 12

Redactioneel.

De regelmaat van een ontregelde koekoeksklok, zo hadden we de realisatie van het studentizine tijdens de vakantieperiode vooropgesteld, en zo blijkt het ook te lopen! Niet dat het ons aan stof en inspiratie ontbrak, maar de speciale vakantiesfeer heeft nu eenmaal een zekere invloed op het menselijke gestel. De techniek bleek solidair, en zo bleek een deel van de kernredactie, en een deel van de Studiantadministratie vatbaar voor wormpjes, met als resultaat dat het Circam-virus, bij zijn prilste debuut, zich meteen wist te nestelen in een aantal van onze systemen. Gelukkig bleef de schade al bij al beperkt tot een minimum (dank u, lieve techneuten), het was wel even lastig werken, maar ja, dat is redactiewerk altijd wel een beetje. Nu zijn we dus goed en wel ontwormd, en (nog) beter beschermd tegen de vieze beestjes van het net.

De zomer staat in de pers bekend als de komkommertijd, dus we hebben een komkommerplantage voor jullie opzij gehouden (met dank aan Louis Tobback, opperhoofd van de stam der Petermannen).

Tijdens de vakantie hebben studenten voornamelijk werk met hun lief (bedekken we met de mantel der liefde), hun vakantiejob (daarover meer), hun naderende “septembers” (ook hierover meer), en hopelijk ook met het zinvol invullen van hun vrije tijd. Bij Studiant hebben we geen probleem met het invullen van de vrije tijd, want die schijnt er blijkbaar niet op over te gaan schieten. Er staan zoveel projecten en verbeteringen op stapel, dat we er zelf een beetje stapel van dreigen te worden. En dan te weten dat de échte esbattementen pas beginnen met de start van het nieuwe academiejaar…. In oktober zal je de mensen van Studiant waarschijnlijk wel herkennen aan de wallen onder hun ogen, maar het zal er weer gaan stuiven! In afwachting wensen wij van de redactie jullie weer veel leesgenot met dit nazomer-studentizine.

Jobstudenten

De vzw Jobwerking streeft eigenlijk naar zijn eigen opheffing. Mochten alle jobstudenten goed geïnformeerd worden en alle werkgevers de jobstudenten correct behandelen, dan kon ondergetekende ander werk gaan zoeken. ‘Gelukkig’ voor hem, en jammer genoeg voor de studenten, is utopia nog ver af.

De continue stroom vragen die de vzw bereikt, gaat tijdens de jaarlijkse vakantie altijd weer gepaard met een hele hoop klachten. De aard van de klachten valt eigenlijk altijd wel te voorspellen:

  • Is het goed aan het zomeren, dan willen uitbaters en zaakvoerders hun zaak wat langer laten draaien, en moeten de jobstudenten vele overuren presteren. Die worden dan wel eens van de fooien betaald, of minder dan de gewone uren in plaats van meer, of zelfs niet.
  • Blijft de zon achter regenwolken verborgen, dan regent het ook ontslagen, heel vaak onwettige ontslagen. Veel ‘bazen’ negeren maar al te graag de reglementering rond proefperiodes en rond opzeggingstermijnen. We krijgen vaak ook klachten van jobstudenten die door het slechte weer veel minder uren mochten werken dan contractueel vastgelegd was. Studenten die droomden van een snoepreisje of een nieuwe brommer zien hun droom dan met een knal uiteenspatten.
Jobstudenten zijn al goedkope werknemers, maar toch willen vele werkgevers er nog de laatste druppel uitpersen:
Per 1 juli 2001 verhoogden de loonbarema’s binnen de horeca. Toch blijken vele horeca-uitbaters van de onwetendheid van de studenten te profiteren om de oude (lagere) barema’s te blijven hanteren.
Het bleek ook dat bepaalde werkgevers jobstudenten graag eens laten komen om te ‘proberen’. Na een hele dag werken worden die dan afgedankt met een drogreden. Zoiets kan uiteraard niet, maar sommigen schijnen er een gewoonte van te maken.

Meer informatie hierover en over alle andere aspecten van studentenwerk kan je opvragen bij VZW JOBWERKING, Dr. Colensstraat 7, 8400 Oostende.
(Tel.: 059/55 25 25) Je kan er tevens terecht voor een gratis brochure. Maarten Brys.

Zomercantus in openlucht.

Op 27 juli was de Antwerpse Stadswaag het toneel voor een zomers zangintermezzo voor studenten. Studentenclub Fanatica organiseerde voor het eerst, en ondanks het belabberde weer was de opkomst meer dan behoorlijk; nog lang niet te vergelijken met de tienduizend van “Antwerpen zingt”, maar alle begin is moeilijk. Was het te wijten aan de regelmatig terugkerende regenbuien, of hadden velen andere plannen voor later op de avond? In elk geval werd er stevig de pas ingezet, zodat liederen werden afgehaspeld in driekwart van de normaal benodigde tijd. Samen zingen lukte ook niet geweldig, behalve dan voor liederen die in canon moesten worden gezongen. Andermaal bleek dat niet bijster veel studenten nog weten hoe de traditionele liederen uit de codex moeten gezongen worden. Misschien moeten de Antwerpse studenten maar eens in de leer gaan bij de Brusselse, of moeten de clubs maar eens opnieuw starten met kantorenconventen. Het initiatief werd in elk geval gesmaakt, en mag gerust een jaarlijks evenement worden. Alle begin is moeilijk!

In memoriam Ludo Verhulst (1952-2001)

Op 22 augustus laatstleden overleed thuis, geheel onverwacht, Ludo Verhulst, het departementshoofd Handelswetenschappen & Bedrijfskunde aan de Karel de Grote-hogeschool in Antwerpen. Als directeur van de vroegere St.Lodewijk hogeschool, was hij een van de bezielers van ruimere samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs. Na het tot stand komen van de KdG-fusie, stond hij in nauw contact met verschillende andere hogescholen, in Vlaanderen en Nederland, waar men hem steeds zal herinneren als een zeldzaam gedreven, collegiaal en vriendelijk man, met een oneindig groot hart voor het onderwijs. Hij was niet alleen een groot ambassadeur van het hoger onderwijs, maar ook een man met een hart voor studenten en het studentenleven. Niet voor niks was hij commilito honoris causa van één van de oudere Antwerpse studentenclubs, Mota, ten getuige waarvan het lint steeds een ereplaats innam in zijn kantoor.

Universiade in Peking

Aan de universiade van Peking nemen een recordaantal studenten deel. Bijna 7000 atleten uit 166 landen geven mekaar partij aan deze op twee na grootste sportmanifestatie ter wereld (na Olympische spelen en Wereldbeker voetbal). België vaardigde 27 deelnemers af. Op de openingsdag (23 augustus) presteerden die in elk geval al zeer goed. In het tennis wisten alle deelnemers zich te plaatsen voor de tweede ronde, en ook de turners presteerden zeer behoorlijk, zodat ze waarschijnlijk in finale mogen verwacht worden. In het judo werd Koen Devisscher in de categorie – 100 kg. Al uitgeschakeld na 57 seconden, zodat zelfs een parcours via de herkansingen er niet inzat. In het zwemmen werd uitgekeken naar de prestatie van Cédric Bavay, die zich niet plaatste voor de halve finales van de 200 m. schoolslag, maar waarvan beter werd verwacht op de 100 m. De uiteindelijke resultaten waren niet zo denderend, maar deelnemen is nog altijd belangrijker dan winnen. De volledige resultaten van deze 21e Universiade vind je op http://www.gbr-worldunigames.org.uk/results.htm

Jaartje studeren? 5.453,00 €!

Dat is namelijk het budget, te voorzien voor een jaartje hogeschool of universiteit. Hierbij is rekening gehouden met het inschrijvingsgeld 476 tot 703 €, maar ook met alle bijkomende kosten (vervoer, cursussen, materiaal, kot…..) Uiteraard wordt een deel van de kost gecompenseerd door studiebeurs, kinderbijslag en belastingvoordelen voor kinderen ten laste, maar hezt blijft toch een behoorlijke kostenpost op het gezinsbudget.

Nog 2000 studentenkoten vrij in Antwerpen.

Van de 5300 studentenkoten in het Antwerpse kotwebbestand zijn er nog een goede 2000 onverhuurd. Nochtans is het overaanbod geleidelijk aan het verdwijnen. Er gaan immers hoe langer hoe meer hogeschoolstudenten op kot, waar dat zich vroeger hoofdzakelijk beperkte tot universiteitsstudenten. Verwacht wordt dat er binnen afzienbare tijd mogelijk zelfs een schaarste zal optreden in die specifieke markt. Van de tweeduizend onverhuurde koten zullen er alvast nog een groot deel verhuurd raken in de eerstvolgende weken. Traditioneel is begin september een zeer sterke periode in de verhuring van studentenkoten. De gemiddelde prijs voor een kot in Antwerpen bedraagt ongeveer 7000 frank.

Spin-offs floreren aan de Belgische universiteiten.

De vraag stellen of onderzoek aan universitaire centra wel de moeite waard is, verdient een treffend antwoord. Dat vond men ook aan de universiteit van Luik. Zij telden in Vlaanderen 72, en in Wallonië 65 spin-offbedrijven, die de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek commercieel uitbaten. De meeste bedrijven zijn actief in de High-techindustrie en de biotechnologie. Opvallend is dat in de laatste jaren meer spin-offbedrijven zijn opgericht in Wallonië dan in Vlaanderen. Vier universiteiten verdelen zowat de gehele koek terzake (KUL met 39, Univ van Luik met 27, RUG, met 22 en Louvain-la-Neuve met 20).

Hogere zeevaartschool en universiteit Antwerpen gaan nauwer samenwerken.

In Antwerpen bestond al een ruim samenwerkingsverband tussen de universitaire instellingen en de hogescholen, maar nu sluit ook de Hogere Zeevaartschool zich aan bij dit project. Meteen wordt het makkelijker om leerkrachten uit te wisselen en onderlinge logistieke steun te verlenen.

Kotbelastingen in Leuven stijgen, studenten steigeren.

In Leuven besliste het schepencollege om de belasting op studentenkoten vanaf 2002 te verdubbelen. Voor wat betreft de heffing op kamers die verhuurd worden aan beursstudenten en de kamers verhuurd door de universiteit geldt een bescheidener verhoging. De studenten van de Leuvense Sociale Raad protesteren tegen deze verhoging, omdat zij zich terdege bewust zijn van het feit dat deze belasting uiteindelijk zal verrekend worden aan de studenten zelf. Zij benadrukken dat de studenten nu niet alleen worden getroffen door de stijging van de huurprijzen door de schaarste (in Leuven bestaat een moratorium op de studentenkamers sedert 1997) maar bovendien nog eens het gelag zullen moeten betalen voor deze extra heffing.
Het stadsbestuur spreekt van een billijke compensatie voor de stijging van de uitgaven voor huisvuilomhaling en veiligheid. Op het ogenblik is het nog de vraag of de studenten actie zullen voeren tegen deze maatregel, hoewel de bereidheid in ruime mate aanwezig lijkt. Eerst even de septembers afhandelen is het credo!
De leden van LOKO, de Leuvense overkoepelende studentenorganisatie kampeerden in elk geval al op 27 augustus op de Grote Markt, tegenover het stadhuis. Daarmee wilden ze hun protest onderlijnen. Lewie Tobback, leider der stadsbestierders gaf commentaar op zijn gewone manier. De studenten zouden volgens hem actie moeten voeren tegen de eigenaars van studentenkoten, die de taks doorberekenen aan de studenten. “We belasten de eigenaars, en niet de studenten”, aldus Tobback.

Mechelse jobstudenten op probleempleinen.

In Mechelen heeft het stadsbestuur beslist om jobstudenten in te zetten voor de ordehandhaving op bepaalde probleempleinen. De bedoeling is jongeren in te schakelen, samen met ouders van migrantenjeugd, om de – hoofdzakelijk allochtone – probleemjongeren die de stad onveilig maken op het rechte pad te brengen. De landelijke pers bracht daarover ruim verslag uit, met als spijtige resultaat dat de jongerenbendes ruim op voorhand hun wrevel over dit initiatief konden opbouwen. De eerste jobstudenten die aan de slag zouden gaan kregen dus meteen een vuurdoop, die het initiatief in diskrediet kon brengen. De journalisten die verslag zouden uitbrengen werden bedreigd, een bestuurder werd uit zijn auto gesleurd, en een bende “integrerende jongeren” nam zijn plaats in. Uiteindelijk werd een van de zeven daders door de politie opgepakt.
Vraag is en blijft natuurlijk of het wel zo opportuun is om studenten in te zetten voor ordehandhaving aan de zelfkant van de beschaving?

Liever samen op kot.

Hoe langer hoe meer beginnen immobiliënkantoren vraag te krijgen naar huizen of appartementen, waar een aantal studenten kunnen samenwonen tijdens hun verblijf in de universiteitssteden. De traditionele studentenkoten leveren veld in tegenover het ruimere verblijf, dat dan wel dient gedeeld te worden met een aantal collega-studenten. Voordeel is natuurlijk de grotere ruimte die beschikbaar is, maar het argument van grotere privacy houdt nauwelijks steek, vergeleken bij degelijke studentenkamers. Ook een probleem is dat de meeste eigenaars niet erg happig zijn op verhuring aan studenten. Niet zelden worden de huurprijzen met 20 procent verhoogd voor dit soort van verhuring. Veel studenten schijnen ook te denken dat met zijn vieren een ruim appartement huren véél goedkoper uitvalt dan elk individueel een kot te huren, maar dat wil in de praktijk nog wel eens tegenvallen. Vaak vergeet men de kosten te voorzien, en ook de verantwoordelijkheid is een stuk groter…

Studenten stemrecht in universiteitssteden?

Andermaal werd een proefballon opgelaten om studenten stemrecht te geven in de stad waar ze op kot zitten. Niet onlogisch, vermits zij daar een integraal deel uitmaken van de gemeenschap. De Leuvense burgemeester Louis Tobback vond dit maar niets. Hij sprak van een komkommerbericht, neen een komkommerplantage!!! Volgens hem moeten dan eerst migranten stemrecht krijgen (gemakkelijkheidhalve gaat de “burgervader” hier wel voorbij aan het feit dat iedere legale migrant heel eenvoudig stemplicht kan krijgen, zoals iedere Belg). Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Jobstudenten geven parkeerbonnen.

In Oostende hebben gedurende de maand augustus voor het eerst jobstudenten parkeerbonnen uitgeschreven. Drie studenten werden aangeworven om hulpagenten te helpen bij het bekeuren van parkeerders zonder geldig ticket. De hulpagent besliste over het al dan niet bekeuren, maar de studenten handelden de hele verdere procedure autonoom af. Meteen zette de stad Oostende een trend, die het waarschijnlijk volgende zomer zal herhalen.

Antwerpse studenten en academische overheid in de knoop met vrijstellingen.

Vanaf het academiejaar 2001-2002 wijzigt het examenreglement aan de Vlaamse universiteiten. Een gebuisde student wordt vrijgesteld van examens in tweede zit (en eventueel in een volgend academiejaar) voor al die vakken waar hij of zij minimum 10/20 haalde. Tot en met de tweede zit van het voorbije academiejaar, moest je 12/20 halen om die vrijstelling te genieten. Aan de UIA stelde de rector in een omzendbrief aan de studenten alles nog eens duidelijk, maar zijn uitleg rammelde een beetje, zodat er plaats vrijkwam voor interpretatie. De meeste studenten interpreteerden de uitleg in die zin, dat het nieuwe reglement al van toepassing zou zijn op de tweede zit van deze septembermaand. Toen de verwarring duidelijk werd, is er behoorlijk wat afvergaderd aan de UIA, maar met gunstig gevolg voor de studenten. De nieuwe regeling werd inderdaad reeds nu van kracht. Daarmee werden alle toekomstige betwistingen betreffende de resultaten van de tweede zit alvast in het voordeel van de studenten beslecht. Nu enkel nog slagen voor de vakken waar geen 10/20 gehaald werd in eerste zit!!!

Gent gaat ook fietsen verhuren aan studenten.

Vanaf dit academiejaar gaat men in Gent ook van start met het verhuren van fietsen aan studenten, dit in navolging van Leuven en Antwerpen.
Bedoeling is uiteindelijk het immense aantal fietsendiefstallen in te perken, een verschijnsel met een jaarlijkse piek bij het begin van het academiejaar.
De fietsen worden verhuurd tegen een spotprijsje, en zelfs groot onderhoud is inbegrepen. Enkel voor kleine herstellingen moeten de studenten zelf instaan.