Studentizine

Studentizine 46

Waarde redactie

Brusselse politieagent, iets tegen vlamingen?
St-vé was weeral een geslaagd feestje, met veel bier en plezier! Ware het niet dat een Brusselse politieagent heel onze groepssfeer kwam verbrodden. Samen liepen we over de brug, waar de vrolijke St-vé stoet onder door ging, om een mooie foto te maken, toen opeens een politieagent mijn half liter glas uit mijn pollen rukte en het zonder erbij na te denken van de brug af wierp!! Al een geluk dat daar juist niemand onder stond!!! We zijn er dan maar eens goed tegen uit gevlogen en hebben hem op zijn foutje gewezen! Hij wilde dit echter niet inzien en schold ons uit voor "sale flamands".
Hierbij hebben we het dan maar gelaten en zijn vertrokken met een raar gevoel in ons hoofdje, snakkend naar een frisse Belgische pint!
Groetjes Pieter
Waarschijnlijk had de sukkelaar grote dorst, of grote goesting naar een pint, maar zoals je wel weet mag een handhaver van de openbare (wan)orde niet drinken terwijl hij in uniform is.
Nu was het wel niet berekoud, maar toch te fris om zich in z'n "Schiesserke" te zetten, waardoor de stumper verstoken bleef van de broodnodige lafenis om het bloedgehalte in z'n alcohol op voldoende laag peil te houden. Dat werkt natuurlijk frustrerend, en zoals een kleuter die niet kan velen dat een ander met een mooi stukje speelgoed rondzeult, uitte hij zijn frustraties op kinderachtige wijze.
De situatie ter plekke kennende, mag er zeker gesteld worden dat het een geluk bij een incident was dat er niemand die kruik op z'n bolleke gekregen heeft. Zijn uitspraak over het ongewassen aspect van jullie (Vlaamse gezelschap) kan ik natuurlijk niet op z'n correctheidsgehalte toetsen, maar ik neem aan dat z'n oordeel geheel werd ingefluisterd door zijn onmacht de "bevlieging" van daarvoor te verschonen in een andere taal dan die van Molière. Ook daarover gefrustreerd foeterde hij waarschijnlijk iets in de zin van: "dat verdomde Vlaams, waarom heb ik dat toch niet ooit eens proberen te leren....", alleen slikte hij de rest wat teveel in, zodat het onopgemerkt in het ijle verdween...

Alle gekheid op een politiestokje, zoiets hoort natuurlijk niet, en eigenlijk zouden jullie zelfs klacht moeten indienen wegens racisme. Le pauvre gamin heeft nog niet door dat wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Gelukkig zijn dit wel uitzonderlijke gevallen, want door de band is er een heel prettige relatie tussen de zatte feestvierders en de (hoofdzakelijk) nuchtere politie, wat op zich een fenomenale prestatie is!
Hopelijk hebben de pintjes jullie naderhand van het vreemde gevoel in het hoofdje en de vieze smaak in het mondje verlost!

Strijdlustige studente krijgt weer gelijk

De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde heeft voor de tweede maal bakzeil gehaald in het slepende conflict met studente Annette van Weezel Errens. Volgens het college van beroep voor de examens legt de faculteit de studente oneigenlijke voorwaarden op.
Het conflict tussen faculteit en studente gaat over de vakkenpakketkeuze voor het doctoraal. Na het volgen van reguliere diergeneeskundevakken koos Van Weezel Errens in de zomer van 2000 voor een vrij doctoraal met als thema 'ethiek en doping in de paardensport'. Het was de eerste keer dat een diergeneeskundestudent voor een vrij doctoraal koos.
Al snel rees een conflict over het programma dat zij had samengesteld. Van de examencommissie moest zij twee veterinaire vakken vervangen door de vakken 'voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong' en 'economie van diergezondheid'. Hier maakt zij bezwaar tegen. Haar keuze voor een vrij doctoraal was juist ingegeven door haar afkeer van de economische wijze waarop binnen de faculteit naar dieren wordt gekeken.
Na een lange mars langs de facultaire examencommissie, het college van beroep voor de examens en de Haagse rechtbank kreeg Van Weezel Errens in juni gelijk van de Raad van State. De Raad wees de faculteit op haar eigen Onderwijs Examen Reglement dat een inhoudelijk oordeel over een door een student gekozen vakkenpakket uitsluit. Door toch inhoudelijke eisen te stellen, trad de examencommissie buiten haar boekje, aldus de Raad.
Kort na deze uitspraak keurde de faculteit het vakkenpakket van de studente alsnog goed. Maar in plaats van een "happy end" doemde tot haar verbazing een nieuw struikelblok op. De examencommissie eiste dat haar researchstage en scriptie samen 33,5 studiepunt moest omvatten. In een eerder voorstel van de faculteit was nog uitgegaan van twintig studiepunten. Opnieuw ging de studente in beroep en weer kreeg zij gelijk, deze keer van het college van beroep voor de examens.
De faculteit moet zijn besluit nu voor de kerst heroverwegen. Annette van Weezel Errens is blij met de uitspraak, maar vraagt zich af of de faculteit nu wel voor rede vatbaar zal zijn. Prof.dr. M. Taverne, voorzitter van de examencommissie van Diergeneeskunde, weigert elk commentaar.
EH

Utrechtse hoogleraren moeten bij buluitreiking (opnieuw) toga aan.

Docenten en hoogleraren moeten bij een buluitreiking in de aula passende kleding dragen. Voor hoogleraren is dat een toga, mannelijke docenten dienen in pak te verschijnen. Met die boodschap heeft collegevoorzitter Veldhuis de faculteitsdecanen vorige week nog eens gewezen op het Utrechtse beleid om van het afstuderen een feestelijke gebeurtenis te maken. Dat beleid, dat bijna drie jaar geleden werd ingezet, is in veel opzichten een groot succes, aldus de collegevoorzitter. De sfeervolle entourage van het Academiegebouw, het persoonlijke woord van de begeleider, het beeldje dat elke afgestudeerde cadeau krijgt, stuk voor stuk zijn het accenten die blijkens de reacties op hoge prijs worden gesteld. Uit diezelfde reacties komen echter ook twee punten van kritiek naar voren. In de eerste plaats vormt de akoestiek in de historische aula, gecombineerd met het niet altijd even professionele gebruik van de microfoon, een regelmatig terugkerende bron van ergernis. Maar daarnaast is het ook de slordige kleding van mannelijke docenten, waarover afgestudeerden nogal eens klagen. Vaak is de familie, in groten getale en tot in de puntjes gekleed, aanwezig. De sjofele truien en vale spijkerbroeken van sommige docenten steken daarbij wel erg schril af, zo luidt de kritiek.
In de Utrechtse richtlijn feestelijk afstuderen staat met nadruk vermeld dat docenten in passend tenue aanwezig dienen te zijn. Hoewel Veldhuis beklemtoonde dat van een verplichting geen sprake is, drukte hij de leiders van de Utrechtse faculteiten met klem op het hart om op dit punt de nodige zendingsarbeid onder hun medewerkers te verrichten. Op de vraag wat in zijn visie passende kleding is, kwam een helder antwoord. Voor hoogleraren is dat de toga; voor docenten het zogeheten 'tenue de ville' ofwel een pak in één kleur. In de faculteitsraad van Godgeleerdheid, waar de oekaze van de collegevoorzitter ter sprake kwam, overheerste aanvankelijk scepsis. Met name het idee dat hoogleraren voortaan in toga moeten komen opdraven, stuitte op weerstand. Ook decaan Tieleman twijfelde of zoveel zendingsarbeid binnen zijn faculteit niet wat veel van het goede was. Als een hedendaagse Salomo besloot hij het oordeel echter over te laten aan de studentraadsleden als direct belanghebbenden. Tot verbazing van de stafleden, van wie enkelen de jaren zestig nog van nabij hebben meegemaakt, bestond bij die laatsten geen spoor van twijfel. Hoogleraren in toga? Dat was een prima idee. Dat leek hen heel erg feestelijk."

Hitlergroet

Hogeschoolkrant Windesheim (HSK) is deze week twee keer verschenen. Dit vanwege discriminatie en godslastering in een column op de achterpagina. De columnist die onder de naam Jan Groen verslag doet van het leven als eerstejaars student, roept in zijn column dat 'een goede moslim een dode moslim is'. Als uitsmijter sluit Groen af met de Hitlergroet. Het college van bestuur van de christelijke hogeschool Windesheim Zwolle heeft samen met de redactie besloten tot heruitgave van de krant. Op de plaats waar de column stond, staat nu een verklaring van de beide partijen. Groen maakt plaats voor een andere columnist.
(HSK)

Studententijd

Wat vertelt de studentenkamer over haar bewoner? Een Nijmeegse cultureel antropologe vond dat wel een onderzoekje waard en bezocht zestien studenten. Ze noemden hun inrichting stuk voor stuk een samengeraapt zooitje. Een bed van een verre kennis van pa, een lampje van een tante, de tafel gevonden langs de weg. Ze zag overal de bekende foto's van studievrienden en studentenfeestjes aan de muur. Ouders waren opvallend afwezig. Conclusie? De tweedehands kastjes en galafoto's vertellen veel over een 'rite de passage' die studententijd heet, vindt ze. Geen kind meer, maar ook geen volwassene. "Als student ben je tijdelijk zonder identiteit." (Observant)

Indoctrinatie...

Op Amerikaanse universiteiten is commotie ontstaan nadat enkele weken geleden het bestaan bekend werd van een website waarop studenten hun professoren anoniem kunnen beschuldigen van politieke indoctrinatie. Op de site, Noindoctrination.org, zijn vooral beschuldigingen van 'liberalisme' te vinden: zo stelt een student aan het Texaanse North Harris College dat zijn docent 'marxism, nihilism and sexism' propageert. Deze tekst is exemplarisch voor de beschuldigingen die op de website zijn te lezen. Docenten zijn inmiddels in opstand gekomen tegen de online 'kliksite', waar studenten anoniem kunnen posten, maar docenten met naam en toenaam worden genoemd. Tot dusver heeft slechts een docent via de site gereageerd op de beschuldigingen.

Dure blunder

Voormalig LPF-lid Kievits krijgt tweeduizend euro schadevergoeding van de Utrechtse School voor Journalistiek. Kievits dreigde naar de rechter te stappen, nadat een journalistiekstudente 'pertinente onwaarheden' over hem had geschreven. Zij had in een verhaal beweerd dat de Mijdrechter veroordeeld was voor seksuele intimidatie van leerlingen aan de politieschool, waar hij les gaf. Het artikel verscheen vervolgens op een internetsite van een docent van de school, waarna het verder in de publiciteit kwam. Kievits is echter nooit vervolgd noch is er ooit een klacht tegen hem ingediend. Hij ziet de vergoeding als een symbolisch bedrag: "Ik ben blij dat het op deze manier is opgelost."

Universiteiten aansprakelijk gesteld voor RSI

Vakcentrale FNV stelt vier Nederlandse universiteiten aansprakelijk voor de RSI van een medewerker of student. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Ieder jaar publiceert FNV een lijst met werkgevers die de vakbond aansprakelijk stelt voor een beroepsziekte. Tussen alle metaal-, ICT- en bouwbedrijven stonden vorig jaar de Universiteit Leiden en de TU Delft. Dit jaar komen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit erbij. Het werkelijke aantal RSI-gevallen is groter. Dit zijn slechts de gevallen waarin FNV nog tot een overeenkomst moet komen. De publicatie op de lijst houdt druk op de ketel. In totaal gaat het om vijf werknemers en studenten. In Leiden betreft het dit jaar een ‘junioronderzoeker‘ bij Letteren en een studente culturele antropologie, meldt de FNV.
Met de publicatie van de lijst zijn de betrokken werkgevers niet blij. ‘Een middeleeuwse schandpaal‘, zegt Rolf van der Kooij, woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW, ‘FNV is de rechter niet. De lijst wekt verwachtingen die misschien niet worden waargemaakt.‘ VNO-NCW verwijt FNV ook dat het claimen van schadevergoedingen een ‘handeltje‘ zou zijn. Van het uitgekeerde bedrag gaat namelijk 11 of 22 procent naar FNV, afhankelijk van lidmaatschap of geen lidmaatschap.
‘Het is niet winstgevend‘, antwoordt Wim Eshuis van Bureau Beroepsziekten FNV, ‘We doen eerst uitgebreid onderzoek en een procedure kan jaren duren. We spelen misschien net quitte.‘ (HOP)

wanneer een écht oriënteringsbeleid?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is verheugd dat de Gentse en Leuvense rectoren zich eindelijk kunnen vinden in het VVS-standpunt voor de invoering van een niet-bindende verplichte oriënteringsproef (De Standaard 29/11/02). Dit bewijst nogmaals dat de standpunten van VVS wel degelijk realistisch zijn. Maar VVS vindt het voorstel van beide Vlaamse rectoren onvoldoende, omdat het getuigt van een gebrek aan een duidelijke visie op oriëntering. De idee om de huidige toelatingsproef burgerlijk ingenieur om te vormen tot een verplichte oriënteringsproef met een andere invulling vloeit voort uit een hypocriete houding die de rectoren aannemen. Nu zij beseffen dat het nieuwe structuurdecreet het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur definitief zal afschaffen, proberen ze met een zwak compromis hun gezicht te redden t.a.v. de decanen van de faculteiten toegepaste wetenschappen en het KVIV, de beroepsvereniging van burgerlijk ingenieurs. Het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur kan nooit doorgaan voor een echte oriënteringsproef.
Een echte oriënteringsproef is immers veel ruimer dan wat de huidige, beperkte toelatingsproef burgerlijk ingenieurs nu voorstelt. Het moet om méér gaan dan uitsluitend wiskunde: ook wetenschappen en algemene vaardigheden moeten aan bod komen. Een opleidingsspecifieke oriënteringsproef moet kiezende jongeren inzicht verschaffen in het niveau van hun vaardigheden t.a.v. de begintermen van de opleiding, maar moet hen ook een miniatuur-voorsmaakje van deze opleiding bieden. Een oriënteringsproef kan dus nooit zomaar dienen ter vervanging van een toelatingsproef. De motivatie en de kennis die de instellingen voor een toelatingsproef hebben opgebouwd doen niet ter zake. Bovendien moet een echte visie op oriëntering de invoering ervan bepleiten voor iedereen, en niet uitsluitend voor een kleine groep potentiële studenten zoals beide rectoren voorstellen. Daarnaast is het essentieel dat universiteiten én hogescholen in het oriënteringsbeleid betrokken worden, wat de rectoren met hun voorstel duidelijk miskennen. Als er dus een experiment wordt opgezet dan zowel in een aantal universitaire als een aantal hogeschoolopleidingen. Anders lijkt het opnieuw of het gaat over jongeren draineren van het “betere” universitair naar het “minderwaardige” hogeschoolonderwijs.
Het moge duidelijk zijn dat er dringend nood is aan een degelijk oriënteringsbeleid. VVS pleit al sinds jaren voor de invoering van een verplichte niet-bindende oriënteringsproef en denkt concreet aan de inrichting van een algemene oriënteringsproef enerzijds en een opleidingsspecifieke proef (excursietest) anderzijds. Vooral deze laatste is belangrijk omdat dit de leerling als het ware onderdompelt in de opleiding en de sfeer van het hoger onderwijs. Zodoende krijgt de leerling de kans om zijn eigen mogelijkheden en verwachtingen te toetsen aan de realiteit. Het huidige toelatingsexamen burgerlijk ingenieur test enkel de wiskundige kennis en niets anders.
VVS vraagt dat er vanuit de overheid eindelijk een oriënteringsinitiatief wordt gestart. Oriëntering moet vertrekken vanuit een algemene visie op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs waarin de leerling centraal staat. Het moet absoluut de nadruk leggen op het volledige eigen keuzeproces van de leerlingen. Een bewuste keuze kan zeker niet gebeuren op basis van één enkele proef op één enkel moment. Een proef is slechts een onderdeel in het ganse bewustmakingsproces. Het is immers van belang dat leerlingen beseffen wat de implicaties van hun keuze zullen zijn, en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor die keuze. Voor VVS lijkt de derde graad van het secundair onderwijs hier aangewezen, omdat leerlingen dan bezig zijn met wat ze later willen studeren.
Een verkapte toelatingsproef past dus zeker niet in het bewustmakingsproces van leerlingen. Bovendien blijft VVS zoals vanouds gekant tegen elke vorm van toelatingsproeven. De Vlaamse Vereniging van

Plantijn geeft communicatie geen kans...

Een goed jaar geleden waren er enkele enthousiaste studenten op Plantijn die vonden dat een site van de studierichting niet zou misstaan. Koppen werden bij elkaar gestoken en zo ontstond www.communicatiebeheer.be . Een site waar alle studenten van CB op terecht kunnen voor een leuke forumbabbel, een quote, interne mail tussen de studenten, downloads, links en nuttige info. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk.
Hier wringt namelijk sinds enkele maanden het schoentje.
De administrators van de site wilden een samenwerking met Plantijn aangaan om zo de studenten nog beter van dienst te kunnen zijn. Lesroosters, examenroosters, wijzigingen, afwezigheden, alles zou op de site komen en goed in het oog springen. Wat een kans voor Plantijn en natuurlijk ook ineens voor de site... Voor Plantijn: meer studenten zullen wijzigingen zien, want denkt u dat ze altijd braaf langs de valven lopen? Voor de site: een prima boom-middel, een samenwerking met de school garandeert een hogere opkomst. En zo kunnen de admins nog tal van voordelen geven. Bovendien kost het voor Plantijn geen Frank (Euro), alle kosten worden gedragen door de admins. Maar nee, het mocht niet zijn... Plantijn ketste het voorstel verschillende malen af. Waarom? Omdat de site ook toegankelijk is voor oud-studenten en buitenstaanders... "Wij zien geen reden waarom niet-studenten behoefte hebben aan interne informatie, zoals lessenroosters, PAT-berichten,...", aldus Corinne De Vocht (departementshoofd Communicatiebeheer). Plantijn ziet het misschien niet zitten maar de studenten wel, een enquête zegt ons dat 75% van de studenten het goed zou vinden als er een samenwerking komt. Slechts 4% ziet het nut er niet van in of vindt het geen goed idee. Ook oud-leerlingen betuigen hun steun aan de site en geven de admins enkele tips en links door die de studenten kunnen helpen bij hun studies. Blijft Plantijn doof voor haar eigen studenten? T & F: 03/353.44.94 GSM: 0496/89.33.88 mike@spizzy.be

Novatris-onderzoek op onze website, prijzen te winnen!

Op de Studiantsite loopt op het ogenblik een Novatris-onderzoek, een profileringsbevraging om onze trouwe bezoekers beter te leren kennen. Wie deelneemt aan de enquête doet dat niet zo maar gratis. Er worden voor 1000 € prijzen verdeeld, met een hoofdprijs van 500 € als klapstuk! http://survey.novatris.com/wi/p1289372/ctl.asp?s=onk041ewk&TDB=1&l=2067

Licentiaatsdiploma straks waardeloos?

Met de huidige stand van zaken in de bachelor-masterhervorming ziet het ernaar uit dat de oude titels van kandidaat en licentiaat een veel mindere waarde zullen hebben dan de nieuwe titels bachelor en master. Dat schept serieuze problemen voor iedereen die afstudeert voor 2005. Als gevolg van de bachelor-masterhervorming, die tot doel heeft het Europese hoger onderwijs te harmoniseren, zullen vanaf het academiejaar 2004-2005 de bestaande kandidaats- en licentiaatopleidingen geleidelijk aan worden vervangen door bachelors en masters. In 2005 zullen wel al de nieuwe titels ingevoerd worden.
De vraag is natuurlijk wat er dan gebeurt met de oude titels. Het ontwerp van structuurdecreet (dat de invoering van BaMa in Vlaanderen regelt) spreekt zich hier slechts in heel beperkte mate over uit: het garandeert dat licentiaten beschouwd worden als masters waar het de toegang tot voortgezette opleidingen betreft.
Door het decreet wordt dus niet voorzien in een algemene gelijkschakeling van de oude titels met de nieuwe. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor licentiaten, omdat die dan opgescheept zitten met een verouderd diploma, wat onder andere problemen kan opleveren bij gereglementeerde beroepen zoals advocaat en apotheker.
Het is ook waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt, vooral dan in het buitenland, de licentiaattitel als minderwaardig zal beschouwen tegenover de master. Dit zou erg oneerlijk zijn, vooral omdat studenten die tussen 2005 en 2008 afstuderen exact hetzelfde programma gevolgd zullen hebben als hun collega's die iets vroeger afstuderen. Toch zal de eerste categorie zich master mogen noemen en de tweede niet.
Omzetting
Wat kan er dan gebeuren om de licentiaten niet in de kou te laten staan? Een eerste optie is dat de titels kandidaat en licentiaat met terugwerkende kracht omgezet worden in bachelor en master. Dit lijkt echter zo goed als onmogelijk, ten eerste omdat de kandidaatstitel wordt behaald na twee jaar studie, terwijl je voor een bachelor minstens drie jaar gestudeerd moet hebben. Ook zal een onbeperkte omzetting van licentiaten in masters er waarschijnlijk toe leiden dat de Vlaamse masters minderwaardig zullen worden bevonden tegenover die uit de rest van Europa.
Een andere mogelijkheid is om de omzetting van licentiaat in master toe te staan voor een beperkt aantal mensen. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft trouwens een voorstel in die zin gedaan: ze suggereert om de mastertitel op eenvoudig verzoek toe te kennen aan alle licentiaten die zijn afgestudeerd sinds 1991, en de bachelortitel aan alle gegradueerden (van een hogeschool) die zijn afgestudeerd sinds 1994. Dat zijn namelijk de data van inwerkingtreding van respectievelijk het Vlaamse universiteits- en hogescholendecreet.
Voor welk van de beide opties de Vlaamse overheid ook kiest, ze zal er actie voor moeten ondernemen. Anders dreigt het voor de licentiaten de derde optie te worden: geen regeling en een minderwaardig diploma.
Laurens De Koster in Veto 2912

Student katapulteert zichzelf het hiernamaals in!

In Somerset hebben ze het Middle Moor Water Park bij Bridgwater, en daar gingen de leden van de Oxford Stunt Factory – een vereniging van studenten die zich uitleven in gevaarlijke en spectaculaire sporten – een clubactiviteit houden. Dino Yankov, een 19-jarige student biochemie, liet zich met een katapult afschieten naar een vangnet dat was opgehangen op 10 meter hoogte, een end van de katapult af. Dino bereikte de voorziene 18 meter hoogte, maar landde centimeters naast het net, maar uiteraard ook wel 10 meter lager. Zoals gewoonlijk bij dit soort evenementen was het vliegen makkelijk, het landen iets minder… Hij raakte bij de landing zwaar gewond aan de rug en de benen. Na de eerste zorgen ter plekke werd hij per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Bristol, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Dino was zowat het vijftigste menselijke projectiel dat met de katapult werd afgeschoten. Voorheen was er enkel een kleiner incident doordat een van de “vliegeniers” van het net stuiterde en zo verwondingen opliep. Leuke attractie: 4% kans op een “minder leuke” afloop…

Burgerpatrouilles: ook in Leuven?

In een persbericht laat het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) weten dat het, in navolging van de Arabisch-Europese Liga (AEL), in Leuven burgerpatrouilles zal organiseren om het gedrag van de politie te controleren. Het KVHV meent namelijk dat de politie "een discriminerend gericht repressief beleid" voert tegen clubstudenten. Het KVHV zou ook de mogelijkheid onderzoeken om bij de komende verkiezingen met een eigen lijst op te komen.
Navraag bij het KVHV leert al snel dat het eigenlijk gaat om een studentengrap en dat er niet echt burgerpatrouilles georganiseerd zullen worden. Toch wil ze met het persbericht aan de kaak stellen dat de Leuvense politie inderdaad vrij streng optreedt tegen clubstudenten.

Net4All speelt voor Kerstman!

Net4All en WebVisie laten de Kerstman dit jaar extra vroeg komen en lanceren samen het ADSL2FIT ADSL-abonnement. ADSL2FIT is hét ultieme ADSL-abonnement zonder addertjes onder het gras; “internetten” voor een vaste prijs per maand aan de maximale snelheid van de ADSL-technologie (8Mbps), zonder beperking op verbruik of het aantal gebruikers, de vrijheid om eigen servers te draaien en zelfs zonder extra telefoonabonnement. De inhoud en prijzen van de verschillende ADSL2FIT abonnementen mogen best baanbrekend genoemd worden binnen de Belgische Breedbandwereld. In een eerste inloopperiode is ADSL2FIT enkel beschikbaar binnen de grote agglomeraties om zoveel mogelijk de maximale snelheid van 8Mbps te kunnen aanbieden. In de loop van volgend jaar zal het aantal aansluitbare plaatsen systematisch uitgebreid worden met de bedoeling een grotere dekking te garanderen.
ADSL2FIT is een nieuw product in de Belgische Breedbandwereld. Met de “onbeperktheid” ervan willen we eindelijk komaf maken met het gedoe rond beperkingen en allerhande extra tariferingen die opgelegd worden door derde partijen en die noodgedwongen ook aan de klant moeten doorgerekend worden. Voor zover we weten zijn de producten van het ADSL2FIT-gamma momenteel de enige op de Belgische ADSL-markt waar de enige limiet er een is van technische aard, namelijk de beperkingen van de ADSL-technologie zelf.
Als lanceringaanbod krijgen klanten die een ADSL2FIT-abonnement nemen tussen 15/12/02 en 31/01/03 de eerste maand ADSL2FIT volledig GRATIS! Meer inlichtingen kan je vinden op http://www.adsl2fit.be/

Belgische studenten moeten weg uit Venezuela.

De AFS (Association for Foreign Students) roept alle buitenlandse studenten terug uit het Zuid-Amerikaanse Venezuela. Daar zijn ook een tiental Belgische studenten bij. De AFS omschrijft de toestand in Venezuela als zeer explosief, en vreest het losbarsten van een regelrechte burgeroorlog. Onze regering adviseert ondertussen Belgen in Venezuela de actualiteit op de voet te volgen, en vooral uit de buurt van betogingen te blijven.

Recordaantallen studenten lerarenopleiding.

De laatste jaren is er een stijgende tendens in het aantal studenten dat ervoor kiest een aanvullende lerarenopleiding te volgen aan een van onze Belgische universiteiten. Het aantal studenten is dit jaar gemiddeld met 20 à 30% toegenomen. De verklaring van dit succes zou de relatieve zekerheid van een betrekking in het onderwijs zijn, zeker nu in de privé-sector het aantal banen sterk lijkt te verminderen. Aan de Universiteit Antwerpen is de groei nog het meest spectaculair: een toename met 72% op twee jaar tijd. Het hebben van een diploma wil echter lang niet altijd zeggen dat de afgestudeerden ook daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaan. In 2001 is maar een goede 30% van de gediplomeerden in het onderwijs gestapt, tegen 46 % in 1997.

Winnaar

De Grote Volkskrant Studentenwedstrijd is gewonnen door de Delftse Reinout de Kraker. Met zijn kopie van het Volkskrant Magazine -'haast mooier dan het origineel'- won de vierdejaars Industrieel Ontwerpen de hoofdprijs: een jaar lang bijna alles gratis. Zijn inzending was duidelijk de beste, aldus de jury: "Uit de meeste inzendingen sprak maar weinig idealisme. Wel een hoop cynisme, luiheid, bier en televisie." De prijs houdt onder meer in dat De Kraker komend jaar voor 2500 euro boodschappen mag doen, gratis bier aan huis bezorgd krijgt en elke maand 250 euro zakgeld ontvangt. De Nederlandse Volkskrant organiseerde deze wedstrijd waarmee studenten een jaar lang (bijna) gratis leven ter waarde van 16.000 euro kunnen winnen. Deelnemers moesten het studentenleven 'zo origineel mogelijk weergeven',in interviews, columns, reportages of cartoons. De beste inzending wordt rijkelijk beloond: gratis boodschappen, bier aan huis, zomervakantie, computer, gratis mobiel bellen, kamerinrichting en cash 250 euro per maand. Zie ook: http://www.volkskrant.nl/studentenleven.
Het juryrapport weerhield wel een aantal positieve inzendingen, zo had je de bijdrage van Olaf Igesz uit Amsterdam, “Leeg bestaan - Observaties van een koelkast”: “Het is de 19e van de maand. Als een log en leeg lichaam sta ik in de hoek van de keuken stroom weg te brommen. Ik houd voor jan lul een stuk kaas koel dat zich ooit jong voelde, maar nu meer weg heeft van een uitgedroogde Danish Blue. De inhoud van het pak melk in mijn deur heeft een week geleden al vaste vorm aangenomen…”
Annika Triandafyllidou schreef een stichtende bijdrage “Ouderinspectie”: "Je studietijd is de beste tijd van je leven, je zult het zien." Vader zet nog een paar verhuisdozen in mijn kamer in Tilburg neer en ademt diep door zijn neus in, alsof hij denkt weer stoned te kunnen worden van de geur van een studentenkamer en de goede oude herinneringen aan zijn eigen studentenleven…. Aan het gezicht van mijn moeder zie ik dat zij minder lyrisch zal zijn. Met een zuinig mondje en een norse blik inspecteert ze het hele huis. "Wat een goor en eng huis! De indeling bevalt me niet en het ziet er gevaarlijk uit met al die elektriciteitsdraden over de vloer heen. En als er nou brand is? Hoe kom je in Gods naam uit dat zolderraampje?" Ze wijst naar het desbetreffende raampje….”

Zingen maar!

Op 18 december aanstaande is het weer zover, dan worden 1800 studenten/zanglustigen verwacht voor de 10e Gentse Massacantus. De Pedro de Gantezaal van het ICC zal vanaf 18.30 weer volstromen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, en kan vanaf 3 december en je kan ook een “gelegenheids”bierpot bestellen. Op www.student.rug.ac.be/mcantus/index2.html kan je daarover alle nuttige info vinden.

’s Anderendaags, op donderdag 19 december geeft Atomos in Geel z’n mega kerst cantus + TD! De cantus is gesloten (alleen voor Atomosleden dus) maar is toch één van de grootste van België (zo'n 1200 deelnemers vorig jaar). De TD is in twee delen; in de tent is er een "laai en begaai" fuif (tent zo'n 1400m²) en in de zaal (900m²) is er een mega geluid en lichtshow voorzien, de betere discotheeksfeer dus. De TD trok vorig jaar zo'n 8500 mensen en was natuurlijk een beestig feestje! ;) ...pintjes zijn er trouwens maar 1€, kijk maar eens op www.atomos.be voor info. (voor studentenverenigingen betaalt Atomos 125€ per ingelegde bus terug bij hun kerst en paas TD)

75% van de studenten geneeskunde wil specialiseren.

Volgens Medica, de Leuvense vereniging van studenten geneeskunde, wil ruim drie vierde van de studenten die tegenwoordig aan een opleiding voor arts begint later specialiseren. De onderwaardering van het beroep van huisarts, in combinatie met de onmogelijke werkuren die daaraan verbonden zijn, maken dat maar weinigen daadwerkelijk als huisarts aan de slag zullen gaan. Bovendien zouden door de invoering van het ingangsexamen voor de studies ook meer en beter gemotiveerde studenten beginnen aan de opleiding. Hoe gemotiveerder, hoe meer ook geneigd om zich later te specialiseren in een bepaald vakgebied.

Kalendercensuur.

De studenten van de Universiteit van Manchester hadden een schitterend idee om de kas te spijzen. Zij stelden een kalender samen onder de titel “Girls of Manchester Universities”, met daarop schaars geklede studentinnen. De universiteit vond het echter maar niets, en heeft een verbod uitgevaardigd op de verkoop ervan. De kalender gaat wel in de verkoop in de krantenwinkels van Manchester. Vreemd genoeg kreeg de Students’ Union wél toelating om een blootkalender te verdelen op de campus. Een paar van de gewraakte foto’s kan je bestuderen op www.estudiant.be/studentizine/manchesteruniversity.htm.
Volgens de rector zouden dit soort foto’s studenten kunnen afschrikken om naar Manchester te komen studeren… Afschrikken? Kom nou!!!