Studentizine

Studentizine 81

Volgende weken op Fora!

Ook de komende weken kunnen jullie weer deelnemen aan de forumgesprekken met toonaangevende politici. Op het programma:
Karel De Gucht (VLD) - 12 tot 18 april
"Deze liberale kopman beheerste gedurende verscheidene jaren het nieuws met opmerkelijke uitspraken. Jurist, Europees parlementair, Volksvertegenwoordiger, ... Na enkele desastreuze peilingen probeert deze oud-voorzitter nu de schaapjes op het droge te krijgen." - PieterJan Viaene
Marijke Dillen (Vlaams Blok) - 19 tot 25 april
"Dankzij een familiale introductie in de politiek bekleedt ze al jaren een mandaat. Vandaag is ze Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok. De partij is ze toegewijd om haar volledige programma en omdat het volgens haar de enige partij is die een goed alternatief is voor het jarenlange wanbeleid van paars. Wat ze zou veranderen en hoe haar aanpak zou zijn, kan u haar allemaal vragen tijdens de komende forumweek." - PieterJan Viaene

Studentenjobs

Al enkele jaren vinden jongeren via Studiant en www.studentenjobs.be de weg naar ideale Studentenjobs.
Ook werkgevers halen hun voordeel uit deze site. Zij hoeven niets te betalen om hun job aan te kunnen bieden. We hebben immers niet liever dan dat ze jongeren werk en een inkomen bezorgen. .
Om zo veel mogelijk jongeren te bereiken, hebben we een XML met de beschikbare data aangemaakt, zodat geïnteresseerde sites probleemloos in hun eigen lay-out onze jobs kunnen tonen. Je kan het voorbeeld bekijken op www.studiant.be/jobs , of op www.pureesoiree.be . Regionale sites kunnen enkel hun regio aanbieden, om zo enkel relevante jobs te tonen. .
En ja hoor, het is naar goede gewoonte ook weer volledig gratis! Reageer dus snel via www.studiant.be/contact , en je kunt deze populaire content eerstdaags ook op jullie site aanbieden.

Leuvense studenten ‘verbaasd’ over nieuwe procedure rectorverkiezingen

In een interview in de krant De Standaard geeft prof. dr. A. Oosterlinck, rector van de K.U.Leuven, uitleg bij de hervormde procedure voor de rectorverkiezingen (“Leuvense rector ontloopt kiezers”, DS 13 april 2004). De Leuvense studenten, vertegenwoordigd door LOKO, hebben hier twee problemen mee, zowel om inhoudelijke als procedurele redenen.
Al in september, tijdens de openingsceremonie, werd uit de openingsspeeches duidelijk dat het hele academiejaar aan de K.U.Leuven beheerst zou worden door de discussie over de interne structuurhervormingen. De rector schetste in zijn openingsspeech een beeld van zijn ideeën hieromtrent, de studenten namen daarentegen in hun opgemerkte speech meteen een aantal van de ideeën zwaar op de korrel (met de intussen bekende vergelijking met een bekend Frans veldheer). Na deze verbale confrontatie kwamen de contacten en gesprekken tussen de universitaire overheid en de verschillende universitaire geledingen, waaronder de studenten, over de hervormingen echter goed op gang. Deze verliepen ondanks de natuurlijke meningsverschillen constructief.
De procedure van de rectorverkiezingen werd als eerste aangepakt. Na een paar maanden discussie groeide er consensus over dit thema. Van het oorspronkelijke plan, waarbij kandidaat rectoren aan een welbepaald vooropgesteld bindend profiel moesten beantwoorden, bleef na fel protest van o.a. de studenten enkel een niet-bindend profiel over. Aan de eigenlijke procedure zou er niets veranderen. Enige grote verandering betrof de termijn van de verkozen rector. Deze zou verlengd worden tot één termijn van 8 jaar met een tussentijdse evaluatie na maximaal 4 jaar.
LOKO is hiertegen gekant gebleven en pleitte voor het behoud van het huidige vijfjarige mandaat met als belangrijkste argument dat een achtjarige termijn veel te lang is zonder dat er een rechtstreekse evaluatie door de basis (de kiezers) plaatsvindt. Aangezien er zich echter onder alle andere geledingen hierover een consensus aftekende, legden de Leuvense studenten zich uiteindelijk bij deze verlenging neer. De procedure met achtjarig mandaat werd goedgekeurd op de Academische Raad van februari.
Totaal verbaasd lazen we dan ook afgelopen dinsdag in het bewuste artikel dat een deel van de plannen gewijzigd was. Het voordien goedgekeurde achtjarige mandaat wordt teruggebracht tot een vierjarig met de mogelijkheid tot een verlenging door aanstelling i.p.v. verkiezing. Met deze aanpassing blijft LOKO een groot probleem hebben om twee redenen.
In de eerste plaats zijn er de inhoudelijke redenen. Bovenstaand argument van de regelmatige evaluatie door het kiespubliek blijft ook hier gelden. Bovendien is LOKO gekant tegen een ‘aanstellingsprocedure’, ook al gebeurt deze door een orgaan dat gedeeltelijk bestaat uit verkozen vertegenwoordigers. Een rector en zijn beleid moeten gedragen worden door de hele universitaire gemeenschap en de beste manier hiertoe zijn democratische verkiezingen.
In de tweede plaats stuit de manier waarop deze aanpassing gebeurde, de Leuvense studenten flink tegen de borst. In het hele hervormingsproces waren we tot hiertoe behoorlijk gehoord, maar de laatste aanpassing van de termijn hebben we, net als andere geledingen binnen de universiteit, moeten vernemen via de krant. Puur formeel gezien is de aanpassing in orde na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de K.U.Leuven. Maar daar zijn de verschillende geledingen zoals studenten en assistenten niet vertegenwoordigd, zodat deze beslissing dus geenszins doorgepraat is met hen. Op het orgaan waar deze wel zetelen (de Academische Raad) is dit niet voorgekomen, zodat deze aanpassing die “unaniem goedgekeurd is”, zelfs niet aan alle betrokken partijen bekend was. Dat “er geen beslissingen zijn die niet in de academieraad zijn geweest”, kunnen we vanaf nu dus in twijfel trekken. Of misschien hebben de studenten gewoon “het gevoel dat ze van niets weten”?
Namens LOKO
Pieter Michiels, voorzitter LOKO-Kringraad (0485/31.04.96)

Bob Cools verdedigt doctoraat op vrijdag 23 april

Dhr. Bob Cools (70), beter gekend als de Ereburgemeester van de Stad Antwerpen, verdedigt vrijdag 23 april zijn doctoraat en dit op 70-jarige leeftijd. Bob Cools was reeds houder van een diploma 'Licencié en Sciences Politiques et Diplomatiques' (ULB) en begon na zijn pensioen aan een doctoraat. Zijn proefschrift handelt over 'Verdraagzaam Samenleven in de sociale huisvesting. Een vergelijkend onderzoek: Manchester, Rotterdam, Rijsel, Antwerpen'.
Door steeds meer steden en voorsteden van West-Europa, meestal in wijken en buurten met sociale huisvesting, waart een bepaalde onvrede. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken hiervan in vele gevallen kunnen worden toegeschreven aan vormen van onvrijwillig samenleven in complexen van sociale huisvesting. Autochtonen moeten er immers samenleven met inwoners van vreemde origine, veelal met andere gebruiken en gewoonten. Dit geeft, zoals blijkt, regelmatig aanleiding tot wrijvingen, spanningen, angsten, tot soms zelfs ruwe aanvaringen. Niet zelden heeft zulks vreemdelingenhaat, openlijk racisme en een hoge graad van onverdraagzaamheid tot gevolg.
De onmiddellijke weerslag hiervan is de uittocht van autochtone huurders uit de gemengde complexen en een steeds geringer aantal dat zich voor inhuring aanbiedt, tenzij bij hoge nood of precariteit. De allochtone vraag daarentegen, blijft hoog en is steeds meer gediversifieerd. De sociale huisvesting wordt hierdoor in ruime kringen, haast vanzelfsprekend, in een slecht daglicht geplaatst. Nagenoeg vanzelf worden sociale woningen als getto's gestigmatiseerd. Dit beschadigt allen die er wonen, problematiseert de buurt en verschaft tenslotte de stad een ongunstige bijklank.
Het proefschrift had derhalve niet alleen als oogmerk deze problematiek beter in evidentie te stellen, het desbetreffende sociaal huisvestingsbeleid te evalueren, maar ook tentatief trachten alternatieven aan te dragen, die de samenleving in sociale huurwoningen wellicht een meer verdraagzaam karakter kan bieden. Dit zou misschien ook een aantal burgers, die nog behoefte hebben aan een sociale woning met modern comfort, maar daar in de huidige omstandigheden geen beroep op willen doen, kunnen aansporen hierop terug te komen.
Dhr. Bob Cools maakte een analyse van samenlevingssituaties in sociale huisvesting in Manchester, Rotterdam, het Rijselse stadsgewest en Antwerpen. Op basis van literatuur, veldwerk en gesprekken met bevoorrechte getuigen werd een historische reconstructie gemaakt van hoe het sociaal huisvestingsbeleid tot stand kwam, wanneer en onder welke omstandigheden ook allochtonen gebruik begonnen te maken van de sociale woningen, of en op welke manier er zich spanningen ontwikkelden met de autochtone bewoners, en of en hoe de sociale huisvestingsmaatschappijen en andere betrokken actoren hebben geprobeerd deze eventuele spanningen in goede banen te leiden.
Op basis van die afzonderlijke analyses werden een aantal 'goede praktijken' onderscheiden die mogelijks de bouwstenen kunnen vormen voor een alternatief beleid. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat sociale verhuringen derhalve beter benaderd worden vanuit een vrije keuze, conform hun leefstijl i.p.v. louter het gevolg te zijn van een inschrijving volgens chronologische volgorde. Vier woonmodellen naar leefstijl werden voorgesteld: een multicultureel, een exotisch, een cohabitatie- of bezadigd model en een sociaal begeleid model.
Het moet alleszins duidelijk zijn dat 'de oplossing' voor de samenlevingsproblematiek niet bestaat. Een waaier aan maatregelen blijft noodzakelijk, naast een meersporenbeleid, waarvan de uitvoering vele partners vereist, die liefst niet naast, maar met elkaar samenwerken.
De openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen van de heer Bob Cools vindt plaats op vrijdag 23 april om 16u00 in Aula Qd, gebouw Q, VUB-Campus Etterbeek. De titel van het proefschrift luidt: 'Verdraagzaam Samenleven in Sociale Huisvesting. Een vergelijkende studie: Manchester, Rotterdam, Lille, Antwerpen.'

Infoavond omtrent emigratie

Op 29 april 2004 organiseert Vlamingen in de Wereld, dé belangenvereniging voor Vlamingen in het buitenland, een infoavond omtrent emigratie. De landen die aan bod komen zijn Australië en Nieuw-Zeeland.
Er zullen gespecialiseerde gastsprekers aanwezig zijn:
- een visaspecialist
- een internationale verhuisfirma
- DOSZ (Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid)
U ontvangt dus informatie uit eerste hand en u krijgt de mogelijkheid om rechtstreeks al uw vragen te stellen.
Hebt u belangstelling, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Inge Roggeman via telefoon op +32 15 339577 of via e-mail: inge.roggeman@viw.be De avond op zich is gratis maar lidmaatschap van VIW is verplicht (30 euro). Het lidmaatschap geeft u recht op een kalenderjaar dienstverlening inzake wonen, leven en werken in het buitenland.

Kill Bill op lintenavond II.

Naar jaarlijkse traditie biedt Studiant kakelverse praesidia als Lintenavond geen TD aan met zware beats en goedkope drank, maar een kennismakingsavond met een kersverse topfilm met zware actie en nadien zelfs gratis drank !
Dit jaar kunnen jullie dankzij Studiant en Metropolis genieten van de actiefilm Kill Bill 2 van Quentin Tarantino met in de hoofdrol Uma Thurman. Achteraf zullen er enkele vaten tot jullie beschikking staan om vakkundig geledigd te worden.
Zit je dus in een praesidium ergens te lande, schrijf je dan in via 'contacteer Studiant' en kom dan gratis naar onze Lintenavond in Metropolis Antwerpen.
Waar : Metropolis Antwerpen
Wanneer : Maandag 26/04 19u00
Wie : Oud- en Nieuw-praesidiumleden
Inkomprijs : Niks, totaal gratis !
Inschrijven : verplicht!

Boerenbond investeert in studentenkamers

In Leuven verhuist de centrale administratie van de Boerenbond in de loop van het volgende jaar naar een nieuw complex. De gebouwen aan de Minderbroederstraat, die eigendom zijn van AVEVE, worden daarna grondig verbouwd. Het is de bedoeling zo’n 160 studentenkamers te realiseren.

Vijf jaar cel geëist tegen Murat D.

De zeventienjarige scholier die in Den Haag op 13 januari van dit jaar een 49-jarige leraar door het hoofd schoot, is vorige week voor de rechtbank verschenen. De openbare aanklager vordert een eerder milde straf, vijf jaar effectieve gevangenisstraf, voor moord met voorbedachtheid. De beklaagde beweert nu dat hij de docent enkel in de schouder wou schieten, maar de getuigenissen, zijn eigen eerdere verklaringen én de beelden die van de moord zijn gemaakt door een bewakingscamera spreken dat met klem tegen. Tegen de leverancier van het vuurwapen, Hüeyin S (25 jaar), eigenaar van een internetcafé, wordt 3 jaar gevorderd.
De jeugdrechter doet uitspraak op 29 april.
Al bij al ziet het ernaar uit dat de moordenaar er relatief goedkoop vanaf zal komen. Minderjarigen van 16 jaar of ouder kunnen in Nederland ook een volwassenenstraf krijgen, en op moord met voorbedachten rade kan een tarief van levenslange opsluiting van toepassing zijn.

Steekpartij in Oostenrijkse school.

In Wies, nabij Graz, heeft een dertienjarige scholier een klasgenote twee keer in de buik gestoken met een vleesmes. De dader klopte meermaals aan op de deur van het klaslokaal waar de les reeds was begonnen. De lerares vroeg het meisje dat het dichtst bij de deur zat even open te maken. Toen ze dat deed kreeg ze meteen het mes in de buik geploft. De lerares kon in de commotie daarna de dolgedraaide “filou” ontwapenen en overmeesteren.
Het meisje werd in allerijl met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het vlijmscherpe lemmet had enkele organen geraakt. Haar toestand was na de ingreep stabiel. Over de reden van de steekpartij tast men nog steeds in het duister.
Tijdens het verhoor bekende hij wel dat hij in feite de juf wou raken. De dader zou psychische problemen hebben. De inhoud van z’n rugzak deed het vermoeden rijzen dat hij nog wel wat anders van plan was. Daarin had hij namelijk nog sterke plakband, een aansteker en een flesje lichtontvlambare vloeistof. Voorlopig kampeert de tiener op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.